PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở LA GI VẪN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

Tin địa phương

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở LA GI VẪN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

25/03/2013 10:36:53

Qua bình xét Gia đình văn hóa, năm 2012 thị xã có 21.351/22.999 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 92,83%. So với năm 2011, tỷ lệ đạt GĐVH năm 2012 tăng 2,3%.

Nhìn chung, công tác triển khai đăng ký và bình xét Gia đình văn hóa được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ.Kết quả bình xét danh hiệu Thôn – Khu phố văn hóa năm 2012, thị xã có 41/68 thôn – khu phố đạt chuẩn văn hóa (trong đó, có 33 thôn – khu phố giữ chuẩn và 08 thôn – khu phố công nhận mới), đạt tỷ lệ 60,29%. So với năm 2011, có 08 thôn – khu phố không giữ được chẩn văn hóa và có 08 thôn – khu phố được công nhận mới Thôn – Khu phố văn hóa. Tỷ lệ đạt chuẩn Thôn – Khu phố văn hóa năm 2012 so với năm trước không tăng, không giảm.Đến nay, toàn thị xã La Gi đã có 52 trụ sở sinh hoạt/68 thôn, khu phố đưa vào sử dụng, đạt 76,47%.Trong giai đoạn phong trào 2005 – 2010, La Gi đã phát động 09/09 xã, phường xây dựng Xã - Phường văn hoá, trong đó có04 xã và 05 phường. Theo quy định của phong trào trong giai đoạn mới, các xã phấn đấu xây dựng Xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới;các phường phấn đấu xây dựng Phườngđạt chuẩn Văn minh đô thị.Việc xây dựng Xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới và Phường đạt chuẩn văn minh  chỉ mới đạt được một số kết quả bước đầu, còn gặp nhiều khó khăn vì có nhiều tiêu chí rất khó đạt được...         Năm 2012 thị xã có 139 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đăng ký xây dựng đạt chuẩn Văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả bình xét năm 2012, có 132/139 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn Văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,96%, tăng 4,76% so với năm trước. Năm 2012 có 07 cơ quan, đơn vị không đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 5,04, so với năm 2011 giảm 4,78%. Nguyên nhân không đạt chuẩn văn hóa của các cơ quan, đơn vị là do có cán bộ vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật bị xử lý.
        Tuy đạt được một số thành tích nhưng so với yêu cầu thì cũng còn nhiều thiếu sót:
      - Sự lãnh đạo của một số cấp ủy, chi bộ ở xã, phường, khu dân cư và Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng phong trào “TDĐKXDĐSVH” một cách đúng mức nên hạn chế kết quả của phong trào .
-  Là năm đầu tiên triển khai thực hiện phong trào theo các quy định mới  nên việc phân công lại nhiệm vụ giữa các ngành thành viên từ thị xã đến xã, phường, thôn, khu phố còn lúng túng trong một số nhiệm vụ và việc triển khai đăng ký xây dựng các danh hiệu.
- Một số thành viên BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã chưa quan tâm thực hiện nhiệm vụ được phân công nhất là việc phân công phụ trách địa bàn xã, phường, cơ quan và tham gia kiểm tra định kỳ với cơ sở . BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở một số xã, phường hoạt động còn nhiều hạn chế, chưa duy trì tốt chế độ sinh hoạt và kế họach công tác của địa phương .
- Việc tổ chức đăng ký xây dựng Gia đình văn hoá ở một số thôn, khu phố chưa đạt yêu cầu theo quy trình hướng dẫn, mang tính hình thức, đối phó. Tỷ lệ hộ dân tham gia họp ở tổ, thôn, khu phố còn rất thấp, chưa đạt yêu cầu.
         - Một số nội dung lồng ghép thực hiện còn nhiều hạn chế như: Tình hình ma túy gia tăng, mại dâm diễn biến phức tạp, thực trạng công tác vệ sinh môi trường ở một số nơi chưa đảm bảo, việc lấn chiếm lòng, lề đường, cơi nới, xây dựng trái phép còn nhiều, ảnh hưởng đến trật tự văn minh đô thị, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi vẫn còn phức tạp.
- Việc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở một số nơi chưa tốt. Hiện còn 08 xã, phường chưa có TTVH và 18 /68 thôn khu phố chưa có trụ sở sinh họat theo qui định, nên hạn chế việc tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí ở địa phương.…
               Nhiệm vụ năm 2013 tiếp tục triển khai, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau đây :
- Tỷ lệ hộ gia đình đăng ký xây dựng  GĐVH : Từ 98% trở lên.
- Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá: Từ 91% trở lên.
- Phấn đấu giữ chuẩn 41Thôn – Khu phố văn hóa (các thôn, khu phố đã đạt và giữ chuẩn Thôn – Khu phố văn hóa trong năm 2012).
- Phấn đấu sốthôn – khu phố được công nhận mới và công nhận lạidanh hiệu Thôn - Khu phố văn hoá là 10thôn – khu phố.
- Đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa”đạt 100%.
- “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa” là từ 94% trở lên.
- Phấn đấu xây dựng thêm ít nhất 02 nhàsinh hoạt cho các thôn, khu phố.
Một số giải pháp chính để thực hiện : 
- Tăng cường hơn nữacông tác lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và Thủ trưởng cơ quan  trong việc chỉ đạo, thực hiện phong trào. Các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể phải tích cực và quyết liệt hơn, phải thể hiện vai trò nòng cốt, gương mẫu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào.
- Huy động sức mạnh tất cả các cơ quan, ban ngành, đòan thể  để đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, phổ biến, tuyên truyền giáo dục thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích và nội dung của cuộc vận động xây dựng phong trào “TDĐKXDĐSVH” làm cho mọi người nhận thức đựơc sự thiết thực của cuộc vận động .
- BCĐ Phong trào các xã, phường và Ban vận động thôn – khu phố thường xuyên được củng cố, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương. Nâng cao chất luợng các tổ tự quản nhằmtăng cường tổ chức sinh hoạt, họp dân để nhân dân tham gia xây dựng địa phương .
- Duy trì công tác kiểm tra, thường xuyên sát với cơ sở, địa bàn để hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ cơ sở thực hiện đạt hiệu quả cao hơn. Việc xét công nhận danh hiệu GĐVH và Thôn, khu phố văn hóa  phải thực hiện đúng qui trình, chặt chẽ, tránh việc chạy theo thành tích .
- Triển khai  thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” phải gắn với  việc thực hiện  các  nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong việc thực hiện phong trào; huy động mọi nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá, cơ sở vật chất kĩ thuật như xây dựng Trụ sở thôn, khu phố VH và đường giao thông nông thôn, nhất là những xã, phuờng còn thiếu trụ sở thôn, khu phố và đường giao thông nông thôn.
 - Ban chỉ đạo Phong trào các cấp đề ra kế hoạch phối hợp các ban,ngành, các giải pháp vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức việc thực hiện một số mặt còn chế hết sức cấp bách  tại địa phương như : Ma túy, mại dâm; tỷ lệ sinh con thứ 03 trở lên; thực hiện vệ sinh môi trường; giảm nghèo;
  - Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu 03 giảm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,phong trào “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”.
- Mặt trận các cấp gắn với Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC”, tổ chức tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư một cách thiết thực và hiệu quả.
- Liên đòan Lao động thị xã phải tích cực và khẩn trương xây dựng kế họach nhằm khắc phục những thiếu sót trong năm 2012, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp tốt nhất nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa …năm 2013 đạt thành tích tốt nhất.

                                                                                          Trịnh văn Thái


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech