NHỮNG CHUYỂN BIẾN NỔI BẬT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2012 CỦA THỊ XÃ LA GI.

Tin địa phương

NHỮNG CHUYỂN BIẾN NỔI BẬT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2012 CỦA THỊ XÃ LA GI.

02/04/2013 14:13:41

Năm 2012 – là năm mà chúng ta khẩn trương triển khai nhiềunội dung, quyết sách trọng của Trung ương Đảng khóa XI, trọng tâm là tập trung quán triệt, thực hiện các văn bản của Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng khoá XI, các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay theo Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định số 45-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng kịp thời, nghiêm túc, chu đáo, rộng rãi trong toàn Đảng bộ thị xã; tập trung vào giới thiệu, phân tích những nội dung mới sửa đổi, bổ sung so với các quy định, hướng dẫn trước đây, tạo thuận lợi cho đảng viên hiểu rõ và thực hiện đầy đủ.
Triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” kịp thời, sâu rộng, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị lớn của toàn Đảng, toàn dân; quá trình kiểm điểm, thực hiện nghị quyết nghiêm túc, đầy đủ, thận trọng, chủ động phù hợp với thực tiễn. Quá trình kiểm điểm đã tạo được không khí cởi mở, cầu thị, chân tình; trong kiểm điểm thể hiện tinh thần thẳng thắn, xây dựng đoàn kết, hiểu nhau hơn, từ đó quyết tâm đề ra những biện pháp, việc làm ngày để khắc phục các khuyết điểm, yếu kém của tập thể và từng cá nhân, nhất là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo niềm tin trong cán bộ, nhân dân. Kết quả qua kiểm điểm, đã tạo chuyển biến cởi mở trong việc mở rộng dân chủ, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; ý thức chấp hành giờ giấc làm việc, tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân đối với Đảng.
Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý được từng bước cải tiến về phương châm, nguyên tắc, số lượng, cơ cấu và độ tuổi; quy hoạch cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ có hệ số từ 1,7 – 2 lần số lượng cấp uỷ đương nhiệm; các chức danh cán bộ chủ chốt quy hoạch từ 2 – 3 cán bộ dự nguồn; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ có tăng lên; mạnh dạn đưa vào quy hoạch dự nguồn các chức danh chủ chốt cán bộ dưới 35 tuổi. Công tác quy hoạch đồng thời gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ đã góp phần nâng cao chất lượng các mặt của đội ngũ cán bộ.
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác đảng viên được chú trọng đúng mức. Năm 2012 đã kết nạp được 95 đảng viên, vượt 12% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thị xã lên 1.445 đồng chí; đã xoá thôn, khu phố không có đảng viên, không còn thôn, khu phố có chi bộ ghép. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thực chất hơn. Kết quả xếp loại năm 2012 có 10 chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (tăng 17,63% so với năm 2011), 04 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (tăng 7,05% so với năm 2011), 11 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ (giảm 28,52% so với năm 2011) và 01 đảng bộ cơ sở yếu kém; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.110 đảng viên (tăng 0,13% so với năm 2011), đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ: 250 đảng viên (giảm 0,23% so với năm 2011), đảng viên vi phạm tư cách: 11 đảng viên (tăng 0,08% so với năm 2011).

                                                                     Văn Thoại – Ban Tuyên giáo Thị uỷ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech