BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ LÀM VIỆC VỚI CÁC XÃ, PHƯỜNG VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013

Tin địa phương

BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ LÀM VIỆC VỚI CÁC XÃ, PHƯỜNG VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013

02/04/2013 14:09:37

Thực chương trình làm việc năm 2013, từ ngày 12 đến ngày 29/3/2013, Ban Thường vụ Thị uỷ và các ngành của thị xã đã có các buổi làm việc với các xã, phường về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung của thị xã, các xã, phường đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế – xã hội; tình hình an ninh trật tự có nhiều nỗ lực giữ vững ổn định tại địa bàn, không để phát sinh các điểm nóng; công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng có chuyển biến trên một số mặt, triển khai nhiều mô hình có hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là chưa phát huy đầy đủ tiềm năng, thế mạnh của địa phương; công tác quản lý đô thị, nông thôn, môi trường chưa đạt yêu cầu; công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng chưa đều, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, đầy đủ.
Để khắc phục hạn chế nêu trên, tạo chuyển biến mạnh trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2013. Các xã, phường đẩy mạnh học tập, quán triệt và tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thị uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, để cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ của Thị ủy đề ra trong năm theo hướng phân công, xác định trách nhiệm, mục tiêu và có lộ trình thực hiện cụ thể. Chú trọng tập trung quyết liệt cho công tác xây dựng Đảng, trong đó chú ý công tác cán bộ, nơi nào thiếu phải kịp thời củng cố bổ sung, quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ ở thôn, khu phố, cũng như công tác phát triển đảng viên. Tập trung đúng mức cho việc phát triển kinh tế – xã hội, nhất là công tác thu ngân sách, kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho các hộ kinh doanh, các doang nghiệp; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động; làm tốt công tác quản lý đô thị, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh các điểm nóng... Nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, tạo chuyển biến trong công tác vận động quần chúng, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều sâu thực chất, chuyển mạnh “làm theo” tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ban Thường vụ Thị uỷ cũng đã tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của xã, phường để kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, như: Công tác quản lý đất dự phòng, quản lý dân sống dọc Sông Dinh; quy hoạch khu dân cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục quan tâm giải quyết, nâng cấp kè tạm chắn sóng Phước Lộc, Tân Phước, nạo vét đục Thanh Trà, tuyến Suối Sâu, tuyến thoát lũ động Chà Là; xử lý vụ việc ở cửa biển để ghe thuyền an tâm khi ra vào; quan tâm hỗ trợ kinh phí cho xã, phường tổ chức Đại hội thể dục thể thao...

Ban Tuyên Giáo Thị Ủy


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech