Đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Cải cách hành chính

Đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

16/08/2019 14:45:32

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành văn bản tuyên truyền khuyến khích tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn huyện.

Để tổ chức, cá nhân hiểu rõ hơn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, Ủy ban nhân dân huyện đã nếu một số thông tin cụ thể như sau:

Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, gồm:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được 2 thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Hiện tại Ủy ban nhân dân huyện đang thực hiện 18 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 và 36 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 4, gồm:

* 18 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 03:

- Cấp bản sao từ sổ

- Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

- Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

- Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

- Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).

- Công nhận lần đầu " Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", " Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

- Đăng ký khi hợp tác xã chia

- Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

- Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

- Gửi thang lương, bảng lương của doanh nghiệp

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

- Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp huyện

- Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện

- Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

- Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích theo đua theo đợt, chuyên đề

- Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 * 36 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 04:

- Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

- Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

- Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

- Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

- Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

- Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

- Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

- Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

- Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tồ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

- Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

- Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

- Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

- Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

- Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

- Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

- Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

- Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

- Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

- Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

- Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

- Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

- Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

- Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

- Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

- Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Địa chỉ đăng nhập để thực hiện nộp hồ sơ hành chính cấp độ 3 và cấp độ 4: www.dichvucong.binhthuan.gov.vn hoặc www.phuquy.binhthuan.gov.vn (chuyên mục dịch vụ công).

                                                                                                  ADMIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech