Phú Quý: Vài ghi nhận kết quả 02 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đảo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chính trị xã hội

Phú Quý: Vài ghi nhận kết quả 02 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đảo đức, phong cách Hồ Chí Minh

24/04/2018 10:13:11

Thời gian qua, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo triển khai của cấp trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị, địa phương trong huyện kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp để triển khai và tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” (Chuyên đề năm 2017) và Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề năm 2018), bảo đảm đồng bộ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; đồng thời thường xuyên đưa nội dung chuyên đề học tập hàng năm trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề gắn với chức trách, nhiệm vụ chính trị, thảo luận, xác định giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện, đánh giá kết quả làm theo.

Sau khi tổ chức học tập chuyên đề hàng năm: Đối với tập thể, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung chủ yếu là rà soát những hạn chế có liên quan tới tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, đơn vị, địa phương mình, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộvà các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và 6 (khóa XII).Đối với cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký tại chi bộ, đoàn thể mình để theo dõi việc thực hiện.

Một số kết quả thực hiện ghi nhận như sau: Về triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có 18/18 chi bộ, đảng bộ cơ sở, 64/64 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 6/6 đầu mối đơn vị thuộc tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện (các cấp ủy, đơn vị)đã tổ chức 36 lớp, với 1.216/1.249 lượt người (97,35%); trong đó có 809/838 đảng viên(96,53%). Đồng thời, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phối hợp với các cấp ủy các xã mở các đợt học tập, quán triệt, phổ biến tuyên truyền cho gần 2.000 lượt cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Về Chuyên đề năm 2017: Các cấp ủy, đơn vịđã tổ chức 64 lớp, với 1.455/1.494 (97,38%) cán bộ, đảng viên tham gia; trong đó, có 977/1.052 (92,87%) đảng viên. Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền cho 9.142/12.489 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng cốt cán và nhân dân tại các địa bàn dân cư. Sau học tập, các cấp ủy, đơn vị đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017.

Về Chuyên đề năm 2018: các cấp ủy, đơn vị có kế hoạch triển khai và bằng các hình thức phù hợp chủ động tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên; bước đầu đạt kết quả: đã tổ chức 69 đợt (lớp), với 1.489/1.528 lượt người (97,44%); trong đó có 1039/1.104 lượtđảng viên (94,11%). Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền trên 3.000 lượt đoàn viên, hội viên, cốt cán chính trị và nhân dân. Sau học tập, 100% chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đều xây dựng kế hoạch thực hiện;có 55/55 người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng và đăng ký “Kế hoạch cá nhân gương mẫu thực hiện”;có 1.452/1.494 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (một số được miễn); trong đó, có 927/984 đảng viên (94,20%) xây dựng và đăng ký “Kế hoạch cá nhân tự giác thực hiện” và báo cáo kết quả thực hiện nội dung đăng ký làm theo trước chi bộ theo quy định.

Việc bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị, địa phương được các cấp ủy, đơn vị triển khai nghiêm túc; tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (2016 - 2020) và hàng năm; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả 03 vấn đề bức xúc, nổi cộm và 03 nội dung đột phá đã được xác định.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền kịp thời ban hành văn bản, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 03 vấn đề bức xúc, nổi cộm (gồm: (i) Vấn đề bảo vệ môi trường, sinh thái biển, ngăn chặn có hiệu quả việc khai thác hải sản bằng chất nổ, chất cấm, chất độc hại và vi phạm lãnh hải nước ngoài; (ii) Vấn đề đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, không kinh doanh và sử dụng chất cấm, độc hại trong nuôi trồng, sản xuất, chế biến thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh đối với người, cây trồng, vật nuôi; (iii) Vấn đề bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (tập trung xử lý tình trạng hình thành băng nhóm gây rối, đánh nhau, trộm cắp); hiện tượng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên, bỏ học dở chừng). Trong quá trình thực hiện, căn cứ kết quả và tình hình thực tiễn địa phương; các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương kịp thời đánh giá, rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp và chỉ đạo tập trung giải quyết có kết quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh mới.

Đồng thời quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 03 nội dung đột phá (Đột phá 1: Chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu với trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, quyết liệt trong công việc; nói - viết ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, nói đi đôi với làm; gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy chế, quy định, kỷ luật phát ngôn; đồng thời, chỉ đạo từng cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ theo dõi và dễ đánh giá kết quả thực hiện”. Đột phá 2: Nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và toàn xã hội. Đột phá 3: Đổi mới nội dung và phương thức làm việc, xây dựng phong cách, tác phong công tác gần dân, sát cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại, hướng dẫn, giải thích với nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang đặt ra)

Kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức và việc làm lệch lạc, hình thức, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội… Quán triệt, xác định rõ, cụ thể về nội dung tiêu chí điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực;kịp thời phát hiện, ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân thực sự điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sơ kết, tổng kết thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, ngành (thời gian qua, có 14 tập thể, 44 cá nhân được các cấp ủy đảng biểu dương, khen thưởng. Tổng kết 4 năm (2013 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) và sơ kết thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII),có 04 tập thể thể và 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen)...

Nhìn chung, qua học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được nâng lên;nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có ý thức hơn trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần phục vụ nhân dân tiếp tục được nâng lên; có tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện các nội dung Chuyên đề học tập năm 2017 và năm 2018 ở một số cấp ủy cơ sở, đơn vị, địa phương còn chậm; nội dung, hình thức, phương pháp học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, chậm đổi mới, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc triển khai cho cá nhân xây dựng và đăng ký nội dung học tậpcòn chung chung, chưa cụ thể; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện chưa thường xuyên.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, các cấp ủy, đơn vị, địa phương xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể là: (i) Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề học tập năm 2018 và các năm tiếp theo; chủ động, sáng tạo trong cách làm; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong việc “gương mẫu thực hiện”; chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo sát với nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. (ii) Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (iii) Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở những trường hợp chưa tốt; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, phát sinh mới ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, hình thức phù hợp trong dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech