Tuyên truyền Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chính trị xã hội

Tuyên truyền Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023

29/11/2018 14:55:16

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11/12/2018 đến ngày 13/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội.

Thực hiện văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa ban hành công văn triển khai công tác tuyên truyền và gửi kèm “Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp biên soạn phục vụ công tác tuyên truyền.

Đề nghị các tổ chức, đơn vị, địa phương sử dụng Đề cương này để tổ chức sinh hoạt và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân (kèm file Đề cương tuyên truyền dưới đây).

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 !

2- Cán bộ, hội viên, nông dân huyện Phú Quý thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023!

3- Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế !

4- Nông dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !

5- Cán bộ, hội viên, nông dân huyện Phú Quý quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng !

6- Xây dựng các cấp Hội Nông dân huyện Phú Quý xứng đáng với vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới !

7- Cán bộ, hội viên, nông dân huyện Phú Quý đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

8- Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo !

9- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

10- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

11- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

                                                                                                       KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech