Phú Quý Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chính trị xã hội

Phú Quý Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/12/2018 16:13:28

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp trong huyện (viết tắt là các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương) quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả công tác tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với yêu cầu, nội dung nhiệm vụ cụ thể như sau:

(1). Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống xã hội theo các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai([1]). Đưa việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác hàng tuần, tháng, quý, gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương; bảo đảm tính chuẩn xác, thuyết phục, sinh động, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thực chất hơn Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị (khóa XII).

(2). Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chỉ đạo, phối hợp triển khai quán triệt, tổ chức tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào đời sống xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tích cực giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn địa phương, cơ sở; tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc; tuyên truyền áp dụng những ý kiến, đề xuất hay trong triển khai thực hiện; tạo khí thế thi đua ở các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương.

(3). Các cơ quan thông tin, tuyên truyền địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền rộng rãi gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa, hiệu quả thiết thực trong nhân dân việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng chuyên mục, chương trình tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng lượng tin, bài phản ánh tình hình triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có kế hoạch phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng phóng sự, chuyên mục tuyên truyền, phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu và gửi về Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để biên tập phát sóng. Chú ý duy trì chương trình, chuyên mục của địa phương và tiếp phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, định kỳ hàng tuần vào giờ cố định về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, triển lãm; rà soát, bổ sung xây dựng pano, áp phích, khẩu hiệu trực quan tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(4). Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện theo tinh thần Công văn này; định kỳ báo cáo Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo yêu cầu./.

 

                                                                                                  KỲ DANH([1]) Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 90-KH/HU, ngày 14/4/2017 về tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech