Phú Quý: Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân địa phương năm 2019

Chính trị xã hội

Phú Quý: Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân địa phương năm 2019

13/08/2019 14:44:34

Thực hiện quy định, hướng dẫn của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân địa phương năm 2019; qua đó, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương lắng nghe được ý kiến trực tiếp của nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, tồn tại, bức xúc của nhân dân; đồng thời phổ biến tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương. Thông qua đối thoại, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền,… góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Yêu cầu tổ chức cuộc đối thoại với phương châm dân chủ, công khai, thiết thực và hiệu quả; bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân được bình đẳng, tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu và nêu các kiến nghị, đề xuất trực tiếp. Các ý kiến trong đối thoại được tập hợp đầy đủ, trung thực; bảo đảm sự phối hợp trong xử lý; tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân trên tinh thần thật sự cầu thị, nghiêm túc. Không lợi dụng việc đối thoại để đưa ra những thông tin không có căn cứ làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ trả lời ý kiến nhân dân cần tập trung nghiên cứu, trả lời có trọng tâm; trực tiếp trả lời những vấn đề chính mà nhân dân quan tâm, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu.

Nội dung đối thoại tập trung các vấn đề: Thông báo khái quát một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; những vấn đề nhân dân quan tâm (trừ những vấn đề thuộc bí mật Nhà nước). Nghe ý kiến phản ánh của nhân dân về những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội; những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; về vấn đề đất đai, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh; về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới;… Những vấn đề cần được sự quan tâm nhiều hơn của cấp ủy, chính quyền trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nhân dân cùng với cấp ủy, chính quyền tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

Thời gian đối thoại dự kiến trong tháng 9/2019 (có thông báo cụ thể); địa điểm: Tại hội trường UBND xã Ngũ Phụng.

Thường trực Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành huyện có liên quan và Đảng ủy, UBND xã Ngũ Phụng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, trách nhiệm triển khai thực hiện tốt cuộc đối thoại theo kế hoạch.

                                                                                            KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech