PHÚ QUÝ: Ghi nhận tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh thời gian qua

Chính trị xã hội

PHÚ QUÝ: Ghi nhận tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh thời gian qua

05/07/2019 11:06:04

Thời gian qua, huyện Phú Quý quan tâm chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) cho các đối tượng theo quy định. Các cấp, các ngành tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, nền nếp, chất lượng, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN. Hội đồng GDQP&AN các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn; công tác giáo dục quốc phòng (GDQP) toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP&AN) cho các đối tượng được duy trì thực hiện tốt; nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo quy định, đổi mới, mở rộng sát với thực tế của từng đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh hệ thống chính trị trong công tác giáo dục, bồi dưỡng KTQP&AN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện chất lượng đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có liên quan, như: Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về An ninh quốc gia; Luật số 30/2013/QH13, ngày 19/6/2013 của Quốc Hội về Luật GDQP&AN; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, ngày 25/02/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật GDQP&AN và các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN; các văn bản chỉ đạo, triển khai của Quân khu, của tỉnh, huyện về công tác GDQP&AN…

Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN các cấp chủ động triển khai tốt công tác khảo sát nắm chắc số lượng thuộc diện đối tượng 2, 3, 4 và các đối tượng khác (như: các chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo, chủ phương tiện, chủ hộ ngư dân, thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS…) đã và chưa được bồi dưỡng KTQP&AN; tham mưu Hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng KTQP&AN hàng năm cho các đối tượng theo phân cấp, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Theo đó, năm 2018, đã tổ chức 22 lớp/2895 người (đạt 101%) tham gia bồi dưỡng, cập nhật KTQP&AN. Trong đó: Đối tượng 3 cử 25/26 người/06 lớp (đạt 100%). Đối tượng 4: cấp huyện mở 02 lớp, có 69/69 người tham gia (đạt 100%); cấp xã: mở 01 lớp, có 17/17 người tham gia (đạt 100%). Đối tượng khác: cấp huyện mở 13 lớp, có 2.784/ 2757 người tham gia (đạt 109%); cấp xã mở 09 lớp, 1756/1815 (đạt 96,74%) đối tượng tham gia, gồm: chủ phương tiện, chủ hộ ngư dân; thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS; hội viên các tổ chức đoàn thể, xã hội nghề nghiệp.  

Giáo dục Quốc phòng cho học sinh được chú trọng. Niên khóa 2017 - 2018, Trường THPT Ngô Quyền tổ chức học rộng rãi môn GDQP&AN cho 714 học sinh theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT; ý thức trách nhiệm của học sinh và chất lượng môn học được nâng lên; kết quả thi, kiểm tra đánh giá chất lượng môn học đảm bảo theo yêu cầu. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường chính trị, hành chính, đoàn thể được duy trì, có 1.958 đối tượng đào tạo đều được GDQP&AN theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, GDQP&AN toàn dân thực hiện thường xuyên, nền nếp, vơi hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Năm 2018, các cơ quan, đơn vị, đia phương phối hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng, phát sóng truyền hình 27 chương trình/phát 40 lần, với thời lượng 45 phút; phát sóng truyền thanh 50 tin, thời lượng 40 phút và được phát lại thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh địa phương các xã.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện được triển khai thường xuyên, nghiêm túc, đúng kế hoạch, sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, vướng mắc; ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị quan tâm, chăm lo công tác GDQP&AN ở địa phương.

Qua triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng KTQP&AN góp phần tạo chuyển biến tích cực nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về thực hiện nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xác định vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trong quá trình xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đều gắn kết với nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng và an ninh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định; chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức GDQP&AN chưa đạt cao so yêu cầu; còn số lượng lớn đối tượng khác cần tuyên truyền, phổ biến, nhất là hộ gia đình ngư dân, hội viên các hội, đoàn thể; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức sâu sắc về công tác GDQP&AN… Theo đó, thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, đoàn thể, địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp đối với công tác GDQP&AN; xác định nhiệm vụ GDQP&AN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương, nhất là đối với người đứng đầu; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối công tác GDQP&AN, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

                                                                                                    KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech