Phú Quý Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Chính trị xã hội

Phú Quý Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

10/12/2018 16:13:17

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); với yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ huyện phải nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, hình thức phù hợp từng đối tượng, đúng tiến độ thời gian. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi tinh thần và nội dung cơ bản, cốt lõi các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, quần chúng cốt cán và các tầng lớp nhân dân (viết tắt là cán bộ, đảng viên và nhân dân); quán triệt quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát hợp, theo lộ trình thực hiện có hiệu quả các nghị quyết; thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc.

Nội dung học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tập trung vào những nội dung, quan điểm, mục tiêu cơ bản, cốt lõi, chủ trương lớn, khâu đột phá, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); gồm: (i) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (ii) Kết luận số 37-NQ/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. (iii) Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Về tổ chức các lớp học tập, quán triệt: (i) Lớp dành cho cán bộ chủ chốt của huyện, xã đã được tham dự tại Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kết hợp với Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 23/11/2018. (ii) Các lớp còn lại do các cấp ủy, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức; cụ thể là: Lớp do các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy tổ chức; đối tượng, gồm: Cán bộ, đảng viên, quần chúng của cấp mình và các đồng chí chưa tham dự quán triệt lớp chủ chốt trực tuyến tại huyện; do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt; thời gian mỗi lớp: 01 ngày (trong đó có 01 buổi thảo luận), hoàn thành và báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy), trước ngày 15/01/2019. Các lớp do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện tổ chức; đối tượng, gồm: Các đoàn viên, hội viên và cốt cán của đoàn thể mình; do lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trực tiếp truyền đạt; thời gian mỗi lớp: 01 buổi, hoàn thành và báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy), trước ngày 15/01/2019.

Tài liệu nghiên cứu, học tập theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, gồm: Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành, gồm: Tài liệu nghiên cứu: Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; Tài liệu học tập: Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Tài liệu hỏi đáp: Dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể và nhân dân.

 Về viết bài thu hoạch cá nhân: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đều phải viết Bài thu hoạch cá nhân (trừ các đồng chí đã nghỉ hưu, khó khăn trong việc viết thu hoạch; chiến sĩ lực lượng vũ trang; người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp (không phải công chức, viên chức); đoàn viên, hội viên, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở). Nội dung viết bài thu hoạch: Tập trung thể hiện nhận thức, tiếp thu của cá nhân về những nội dung, quan điểm, mục tiêu, một số chủ trương lớn, khâu đột phá; các giải pháp chủ yếu trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương và trách nhiệm cụ thể của đơn vị, cá nhân. Chậm nhất 10 ngày sau khi tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), các bài thu hoạch cá nhân phải hoàn thành và được nộp lưu giữ tại các chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả; tổng hợp bài thu hoạch cá nhân báo cáo về trên theo yêu cầu; quán triệt, xác định việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được xem là một tiêu chí, căn cứ để đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua cuối năm của các chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của tập thể, cá nhân thực hiện nghị quyết: Các cấp ủy đều phải xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) trên cơ sở cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cấp trên trực tiếp, phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình. Thời gian thực hiện: Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch, chương trình hành động; các cấp ủy cơ sở ban hành kế hoạch thực hiện ngay sau khi Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất 10 ngày sau khi Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

Đồng thời, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, giám trong triển khai thực hiện. Theo đó, các cấp ủy đảng quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc phổ biến, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy có văn bản hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tuyên truyền các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chủ động phối hợp với đảng ủy các xã tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết cho đoàn viên, hội viên, quần chúng cốt cán ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân với hình thức phù hợp. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ thống truyền thanh các xã có kế hoạch, chương trình cụ thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung cơ bản, cốt lõi, đúng tinh thần các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của các cấp ủy đảng, đơn vị, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, xã. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và việc xây dựng kế hoạch thực hiện các kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); việc kiểm tra, giám sát phải tiến hành nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong triển khai thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo.

Về tổ chức thực hiện: Bí thư các cấp ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành và báo cáo kết quả đúng theo quy định. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; tổng hợp tham mưu báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy để báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo yêu cầu./.

                                                                                                 KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech