Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chính trị xã hội

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

10/12/2018 16:13:38

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản (Công văn số 1325-CV/TU, ngày 21/11/2018) chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

 Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là:

(1) Tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời, nghiêm túc Quy định số 08- QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Công văn này đến chi bộ để từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cùng với thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 783-CV/TU, ngày 30/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc triển khai thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Công văn số 546-CV/TU, ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XIII) về việc tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo chuyển biến rõ nét về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

(2) Các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định nêu gương gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, cấp uỷ cần liên hệ kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

 (3) Triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ, trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) phải liên hệ, đánh giá việc thực hiện các quy định nêu trên của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(4) Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của tổ chức đảng cấp dưới và của cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

(5). Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và định kỳ 6 tháng báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ./.

                                                                                                           KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech