Phú Quý: Ghi nhận tình hình, kết quả triển khai thực hiện các Đề án thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Chính trị xã hội

Phú Quý: Ghi nhận tình hình, kết quả triển khai thực hiện các Đề án thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

23/01/2019 14:31:26

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW), Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18-NQ/TW; thời gian qua, trên tinh thần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 634-KL/TU, ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về các Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy của huyện Phú Quý theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (Kết luận số 634-KL/TU), Quyết định số 2447/QĐ-UBND, ngày 19/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Quyết định số 2447/QĐ-UBND); huyện Phú quý đã nỗ lực, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình, tiến độ, yêu cầu, kết quả Đề án thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy toàn hệ thống chính trị, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện theo Kết luận số 634-KL/TU và Quyết định số 2447/QĐ-UBND.

Tình hình, kết quả thực hiện ghi nhận, như sau:

Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy

Sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án, Quyết định nêu trên, bảo đảm yêu cầu, đúng tiến độ đề ra. Từ 10 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện giảm xuống còn lại 04 phòng. Trong đó, có 03 phòng hợp nhất với cơ quan Đảng gồm: Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện (ngày 18 và 19/12/2018), UBND huyện đã thông qua Đề án trình HĐND về việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và được HĐND huyện thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, cụ thể là:

(1) Đồng ý giữ nguyên 02 phòng chuyên môn như hiện nay: Phòng Tư pháp huyện, Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ trên địa bàn; đồng thời, biệt phái 03 công chức Tư pháp - Hộ tịch từ 03 xã về Phòng Tư pháp huyện và 03 công chức Địa chính - Môi trường từ 03 xã về Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện để có đủ điều kiện về số lượng biên chế thành lập phòng chuyên môn (từ 5 biên chế trở lên).

(2) Thống nhất thành lập Phòng Kinh tế - Tài chính huyện, trên cơ sở hợp nhất Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Kinh tế huyện.

(3) Thống nhất thành lập Phòng Văn xã huyện, trên cơ sở hợp nhất Phòng Giáo dục và Đào tạo với Phòng Y tế, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện và mảng nhiệm vụ LĐ - TB - XH của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Về công tác cán bộ

Việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện: Thực hiện Quyết định số 2447/QĐ-UBND, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Thông báo về công tác cán bộ, trên cơ sở đó UBND huyện ra quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, điều động, bổ nhiệm cán bộ các cơ quan, đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện (Phòng Kinh tế - Tài chính huyện, Phòng Văn xã huyện, Phòng Tư pháp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và Trung tâm Kỷ thuật và Dịch vụ Nông nghiệp huyện) để chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.

Đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của huyện (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021): Thực hiện các văn bản chỉ đạo triển khai của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo HĐND và UBND huyện tiến hành triển khai thực hiện việc miễn nhiệm và bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện (khóa XI), nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời với các nhiệm vụ trên, đến nay công tác bố trí, sắp xếp, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ các phòng chuyên môn theo Đề án đã cơ bản ổn định và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/01/2019./.

                                                                                              KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech