Triển khai thực hiện chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí Thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội: Dân – Chính – Đảng chung tay kết hợp thực hiện chính sách tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen, dân giàu nước mạnh xã hội phồn vinh.

Kinh tế

Triển khai thực hiện chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí Thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội: Dân – Chính – Đảng chung tay kết hợp thực hiện chính sách tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen, dân giàu nước mạnh xã hội phồn vinh.

29/08/2019 08:18:56

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của NHCSXH, ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW (gọi tắt là Chỉ thị 40) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội. Tôi nhận thấy rằng, Chỉ thị của Đảng đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách, tạo ra bước ngoặt lớn đánh dấu sự chung tay kết hợp giữa Đảng, chính quyền các cấp và NHCSXH trong hoạt động tín dụng chính sách nhằm hướng tới một mục tiêu chung là góp phần đẩy lùi tín dụng đen, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, từ đó đưa xã hội tiến lên, phát triển thịnh vượng.   

Chỉ thị 40 triển khai đã giúp các cấp uỷ, chính quyền địa phương nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, hiệu quả của tín dụng CSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH; đặc biệt bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Điều này không chỉ cho thấy sự quan tâm, mà còn thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và địa phương trong việc tạo điều kiện đưa tín dụng chính sách đến với người dân.

Là một trong những huyện đảo của nước ta, cuộc sống của người dân nơi đây quanh năm dựa vào nông nghiệp và ngư nghiệp, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Những năm qua, nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo,… Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ giảm nghèo như chuyển nguồn vốn cho vay chương trình giải quyết việc làm, chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường... nhưng  nguồn vốn vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của người dân nơi đây.

Từ khi Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ra đời, NHCSXH huyện Phú Quý đã có những bước tiến hiệu quả. Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, NHCSXH Huyện Phú Quý đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản Chỉ thị 40 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị nghiên cứu, học tập, nắm bắt nội dung của Chỉ thị 40 để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tinh thần chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách để làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện, coi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40 là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị 40 tại địa bàn mình phụ trách và tham mưu giúp cấp ủy địa phương triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Phân công trong Ban Giám đốc và các Tổ nghiệp vụ duy trì thường xuyên công tác tham mưu UBND cấp huyện kiện toàn Ban đại diện HĐQT khi có thay đổi thành viên và kịp thời củng cố kiện toàn bổ sung 03 thành viên là chủ tịch UBND cấp xã làm thành viên tham gia hoạt động của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Phú Quý. Có thể nói, việc bổ sung thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện là một hành động thiết thực và hiệu quả trong hoạt động tín dụng, góp phần quan trọng trong việc phối hợp chặt chẽ với NHCSXH nắm bắt điều kiện sống khó khăn và nhu cầu vốn cấp bách của người dân cũng như tình hình hoạt động tín dụng đen tại địa phương, từ đó tháo gỡ vướng mắc tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng tiếp cận đồng vốn tín dụng ưu đãi, đồng thời phối hợp NHCSXH huyện đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và các trường hợp khách hàng có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ. Cũng nhờ đó, chất lượng tín dụng được bảo đảm, kết quả là đến cuối năm 2018 NHCSXH Phú Quý không có dư nợ quá hạn, không có món vay trên ba tháng không hoạt động, tỷ lệ lãi tồn rất thấp (khoảng 6.8 triệu đồng), số lượng khách hàng đang vay vốn NHCSXH hầu như không bị ảnh hưởng bởi tác động của tín dụng đen.

Để triển khai hiệu quả nguồn vốn, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Phú Quý thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định. Sau mỗi phiên họp, Trưởng ban đại diện HĐQT đều ban hành nghị quyết chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Trên cơ sở đó, các thành viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giám sát hoạt động của ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, đảm bảo thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, cũng như chủ động tháo gỡ vướng mắc. Điều này góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở.

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động của Ban đại diện HĐQT, NHCSXH huyện tham mưu UBND xã tổ chức triển khai chỉ thị đến chính quyền, các hội đoàn thể cấp xã, Mặt trận tổ quốc, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), Trưởng các thôn tại buổi giao ban định kỳ hàng tháng nhằm thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn vốn từ ngân sách và người dân cho tín dụng chính sách gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đẩy lùi tín dụng đen, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Bám sát sự chỉ đạo của Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH Phú Quý, Chủ tịch UBND xã thường xuyên tham gia các buổi giao ban với NHCSXH để phát hiện những yếu kém, tồn tại của các hội đoàn thể nhận ủy thác và tổ trưởng tổ TK&VV để chỉ đạo kịp thời, chỉ đạo Ban quản lý tổ chức thực hiện nghiêm quy định về việc bình xét công khai khi vay vốn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, ban hành văn bản chỉ đạo trưởng thôn và các tổ chức hội nhận ủy thác thực hiện nhiệm vụ trong quản lý hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn và kiểm tra, giám sát việc điều hành hoạt động của các tổ TK&VV, tham gia các cuộc họp bình xét cho vay theo quy định, đảm bảo đúng quy trình và đối tượng thụ hưởng, công khai minh bạch. Ngoài ra để nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV, Giám đốc PGD chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh việc tham gia sinh hoạt tổ định kỳ hàng tháng của cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn.

Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc triển khai Chỉ thị 40 ngay từ đầu của NHCSXH Phú Quý đã giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, tổ trưởng tổ TK&VV nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đẩy lùi tín dụng đen, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Từ đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và được đưa vào kế hoạch hoạt động của địa phương, đơn vị. Kết quả là sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 nguồn vốn tín dụng chính sách của các xã  không ngừng tăng trưởng, bổ sung, tạo thêm nguồn lực cho vay theo các chương trình.                                                                  

ĐV: triệu đồng, người

Chỉ tiêu

Năm 2014

31/12/2018

Tăng

Tăng (+%), giảm (-%)

Tổng dư nợ

67.402

139.130

71.728

+106.4%

Vốn ủy thác ngân sách huyện

600

900

300

    +50%

Nguồn vốn huy động

6.570

19.261

9.691

   +193%

Số khách hàng vay vốn

2.470

2.861

391

+15.8%

Tổ viên tham gia gởi tiết kiệm

2.059

2.762

703

+34.1%

Tỷ lệ tổ viên gởi tiết kiệm/tổ viên vay vốn

83.3%

96.5%

13.2%

 

Cùng với việc tuyên truyền chính sách tín dụng theo Chỉ thị 40 cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, tổ trưởng tổ TK và VV thì công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội tới người dân cũng được NHCSXH huyện ưu tiên chú trọng. Xác định đối tượng phục vụ của hoạt động tín dụng chính sách xã hội là bà con vùng hải đảo, vùng khó khăn, trình độ dân trí thấp và nhận thức không đồng đều, dễ bị tín dụng đen lợi dụng lôi kéo, vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đã được đa dạng hóa về nội dung và hình thức. Từ việc đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục vay, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, nâng mức cho vay hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo từ ngày 1/3/2019 lên 100 triệu không cần tài sản đảm bảo và kéo dài thời hạn vay lên 120 tháng, đến việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi thông tin về các chương trình tín dụng chính sách, nguy cơ tác hại của tín dụng đen trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo viết, truyền hình, đài phát thanh địa phương và được công khai cập nhật trên bảng thông tin treo tại trụ sở UBND xã. Bên cạnh việc tuyên truyền, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, tháng 6/2016 NHCSXH Phú Quý đã quyết định thiết lập kênh dẫn vốn đến từng xã bằng việc triển khai mở điểm giao dịch xã tại ba xã. Tại đây, để nhân dân dễ tiếp cận, nắm bắt thông tin về chính sách cho vay tín dụng ưu đãi, NHCSXH Phú Quý còn phối hợp bố trí các biển chỉ dẫn, bảng thông tin, niêm yết công khai các thủ tục giải quyết công việc tại những nơi dễ quan sát, đúng tầm nhìn. Trong các phiên giao dịch, các hội đoàn thể nhận ủy thác còn bố trí lãnh đạo tham dự, giám sát suốt quá trình của phiên giao dịch, đôn đốc tổ trưởng các Tổ TK&VV đến đúng giờ và tham dự cuộc họp giao ban đầy đủ, khi dự họp có sổ ghi chép. Các thành viên trong tổ giao dịch xã được Giám đốc Phòng giao dịch phân công trách nhiệm cụ thể, thực hiện đúng các quy trình, có thái độ giao tiếp, ứng xử văn minh... Nhờ đó, chất lượng giao dịch ngày càng nâng lên. Từ ngày thành lập đến nay không có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi, thái độ, tác phong làm việc của các thành viên Tổ giao dịch xã. Hoạt động của các điểm giao dịch xã không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời, chấm dứt tình trạng vay tín dụng đen mà còn tiết kiệm thời gian, tạo thói quen hàng tháng đến giao dịch giải ngân, trả nợ, gửi tiết kiệm thuận lợi (kể cả thứ bảy và chủ nhật), góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

Người dân đến giao dịch tại điểm giao dịch xã Tam Thanh ngày 10/6/2019

Song song với công tác tuyên truyền, công tác tập huấn nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban giảm nghèo xã, Trưởng thôn và Ban quản lý TTK&VV cũng được Ngân hàng CSXH quan tâm thực hiện. Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch đào tạo được giao, NHCSXH huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn cho cán bộ ngoài hệ thống NHCSXH về nghiệp vụ ủy thác, công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, kiểm tra giám sát, quy trình bình xét cho vay, bình xét nợ rủi ro, đề nghị xử lý, quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Kết quả đến tháng 6/2019, NHCSXH Phú Quý đã tổ chức được 5 lớp, với 131/167 đối tượng là cán bộ ngoài hệ thống NHCSXH tham dự, đạt 78.4% kế hoạch được giao.

Như vậy sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 40, NHCSXH Phú Quý đã có những bước đi đúng và đạt kết quả khả quan từ việc tăng trưởng nguồn vốn trung ương và địa phương, chất lượng tín dụng cải thiện đến sự đồng hành chung tay giữa hệ thống chính trị và NHCSXH. Ông Nguyễn Xúc, Giám đốc NHCSXH Phú Quý cho biết: “Ngay sau khi có Chỉ thị 40, chúng tôi đã chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành có liên quan trong việc ban hành các văn bản, kế hoạch ... nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 40. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH cụ thể là UBND huyện đã quyết định hỗ trợ đất, bàn giao nhà tạo điều kiện để NHCSXH huyện có trụ sở làm việc tốt, miễn tiền thuế đất hằng năm và chuyển 300 triệu đồng bổ sung nguồn vốn để ủy thác cho NHCSXH cho vay chương trình giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường và sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, đưa tổng nguồn vốn của huyện ủy thác cho NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đạt 900 triệu đồng, tăng gấp 1.5 lần so với thời điểm trước đây. Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, xã cũng tiến hành mở tài khoản tại NHCSXH Phú Quý với số dư quỹ vì người nghèo đến 30/6/2019 là 753 triệu góp phần tăng trưởng nguồn vốn. UBND xã cũng vào cuộc chỉ đạo bố trí hội trường và các phương tiện phục vụ cho điểm giao dịch xã và các công tác tín dụng tại địa phương. Đây là kết quả thể hiện sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động chính sách xã hội”.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40 trong thời gian tới  cần tập trung một số giải pháp sau:

Thứ nhất : Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đi đôi với kiểm tra, giám sát từ Trung ương đến địa phương, thường xuyên làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về ý thức trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác và người dân trong việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thứ hai : Kịp thời kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động thực hiện việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

Thứ ba : Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp hàng năm chú trọng dành một phần từ nguồn vốn ngân sách để ủy thác sang NHCSXH huyện cho vay. Tập trung nâng cao năng lực hoạt động để triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, nhất là thực hiện tốt các quy trình, nghiệp vụ  cho vay, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, Mặt trận tổ quốc để thường xuyên kiểm tra giám sát và có giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và các hoạt động nghiệp vụ của NHCSXH, của tổ TK&VV cũng như chất lượng hoạt động giao dịch tại xã. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn với cấp ủy, chính quyền, đề xuất các biện pháp quản lý để thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo trưởng thôn giám sát bình xét đối tượng vay vốn, thường xuyên rà soát, bổ sung đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi và trình UBND phê duyệt vào Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo hàng năm làm cơ sở để NHCSXH cho vay kịp thời. Xây dựng các phương án, đề án  củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, phối hợp tham gia Tổ thu hồi nợ và có biện pháp xử lý đối với những món nợ xấu, nợ khó đòi... theo đúng các quy định của Nhà nước

Thứ tư : Theo dõi và tham mưu cho các cấp chính quyền trong việc theo dõi sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm, quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị, kịp thời khen thưởng để động viên nhân tố tích cực, khắc phục những yếu kém, tồn tại để tổ chức thực hiện Chỉ thị tốt hơn cho những năm tiếp theo

Thứ năm: Đề nghị Tổng Giám đốc NHCSXH, Chi nhánh NHCSXH Tỉnh quan tâm, phân bổ nguồn vốn giải quyết việc làm tăng trưởng hàng năm để NHCSXH huyện thực hiện theo lộ trình chiến lược phát triển NHCSXH.

Có thể thấy, Chỉ thị 40-CT/TW là một chính sách đúng, trúng, hợp lòng dân đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành động. Một quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền đã mang lại những kết quả khích lệ trên mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa và trật tự xã hội cho người dân. Việc phát huy tốt vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách theo tinh thần Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư là yếu tố quan trọng để Ngân hàng CSXH huyện đưa nhanh nguồn vốn tín dụng chính sách vào cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ hoạt động tín dụng đen, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng NTM trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới

Ngân hàng chính sách huyện (Admin)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech