Phòng giao dịch NHCSXH huyện phú quý thực hiện tổng kết công tác đối chiếu và phân loại nợ năm 2018

Kinh tế

Phòng giao dịch NHCSXH huyện phú quý thực hiện tổng kết công tác đối chiếu và phân loại nợ năm 2018

08/01/2019 14:38:02

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Thuận tại thông báo số 1017/TB-NHCS ngày 5/12/2018. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Quý đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối chiếu và phân loại nợ năm 2018 tại UBND xã Ngũ Phụng vào ngày 15/12/2018.

Qua gần 04 tháng phối hợp tập trung thực hiện đối chiếu và phân loại nợ tại địa bàn xã Ngũ Phụng, đến nay đã hoàn thành và đạt được kết quả như sau:

- Đã đối chiếu được 667/668 khách hàng vay vốn, đạt tỷ lệ 99,9% KH.

- Đã phân loại nợ 100% món vay, trong đó: Nợ có khả năng thu hồi: 998 món vay/31.098 triệu đồng tiền gốc, chiếm tỷ lệ 99,3% tổng dư nợ; Nợ không có khả năng thu hồi: 07 món vay/276 triệu đồng tiền gốc, chiếm tỷ lệ 0,69% tổng dư nợ. Không phát sinh trường hợp chênh lệch nợ vay qua đối chiếu.

Qua công tác đối chiếu, phân loại nợ khách hàng năm 2018 tại địa bàn xã Ngũ Phụng, có thể khẳng định chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, là giải pháp quan trọng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

                                                                               Ngân hàng CSXH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech