HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Chiều ngày 08/3/2023, tại Nhà văn hóa UBND phường, đồng chí Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch UBND phường Phú Thủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND phường, Bí thư, Trưởng BĐH, BCTMT các khu phố.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt của đồng chí Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch UBND phường Phú Thủy về kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, những tồn tại, hạn chế dẫn đến điểm trừ về công tác cải cách hành chính của địa phương trong năm 2022, đồng thời thông qua kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tổng hợp các ý kiến tham gia của các đồng chí tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch UBND phường có ý kiến kết luận và chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

Nhìn chung, trong năm 2022, công tác cải cải hành chính được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác cải cải hành chính như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phường trong giải quyết thủ tục hành chính có thời điểm chưa tốt; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân trễ hẹn còn cao, nhất là trên lĩnh vực đất đai (đặc biệt là cac hồ sơ liên thông); hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4 chưa đảm bảo theo tỷ lệ quy định; công tác rà soát, niêm yết, công khai thủ tục hành chính chưa được thường xuyên; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính và các dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế,….

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên trong năm 2023, Chủ tịch UBND phường đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc phường thực hiện mộ số nội dung:

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của thành phố, khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tiến hành rà soát tất cả các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của UBND thành phố để tập trung thực hiện, nhất là ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022.

Phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc phường; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND phường giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là tiêu chí, cơ sở để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và mức hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức địa phương.

Khi giải quyết hồ sơ hành chính nếu bị trễ hẹn, phải công khai xin lỗi, thông báo lý do quá hạn, gia hạn thời gian trả kết quả kịp thời, đầy đủ cho các tổ chức, người dân theo quy định.

Giao công chức Văn phòng thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu UBND phường kiến nghị UBND thành phố thực hiện việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn các quy định về TTHC để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị UBND thành phố tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc hoặc ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC giữa các đơn vị, địa phương đảm bảo việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thông suốt, phân định rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết của từng đơn vị có liên quan.

Thường xuyên rà soát, theo dõi và quan tâm chỉ đạo giải quyết sớm hẹn hoặc đúng hẹn hồ sơ TTHC. Thực hiện nghiêm túc việc ban hành Thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo đúng quy định đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn. Kịp thời phát hiện và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức có các hành vi cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu, hạch sách, yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ TTHC nhiều lần trái với quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích giúp người dân, doanh nghiệp hạn chế đi lại và tiết kiệm thời gian khi thực hiện TTHC.

Triển khai thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính để người dân biết, thực hiện. Thường xuyên rà soát niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận một cửa, đơn vị.

Các cán bộ, công chức, viên chức đơn vị tại địa phương khai thác và sử dụng nghiêm túc hệ thống phần mềm một cửa điện tử; theo dõi và khẩn trương xử lý, luân chuyển, cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả tiến độ giải quyết hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng đã giải quyết nhưng chưa luân chuyển trên hệ thống phần mềm. 

Tiếp tục tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC theo quy định đảm bảo thực tế, khách quan và đúng quy định.

Chú trọng công tác báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, cần phải đúng thời gian và đủ nội dung theo quy định. Số liệu báo cáo phải rõ ràng, cụ thể, trung thực và khách quan.

Cuối hội nghị UBND phường đã tiến hành ký cam kết và phân công nhiệm vụ về công tác Cải cách hành chính năm 2023.

 

Tin bài Việt Huynh
Việt Huynh - Phú Thủy
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập