P​hường Phú Trinh tổ chức Hội nghị tổng kết cải cách hành chính năm 2022

         Chiều ngày 09/3/2023, UBND phường Phú Trinh tổ chức Hội nghị tổng kết cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ngày 21/12/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7033/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2022 đối với UBND các phường, xã. Kết quả đánh giá, xếp loại dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và các tài liệu kiểm chứng có liên quan. Theo kết quả công bố thì chỉ số Par Index năm 2022 của phường Phú Trinh được 75,41/100 điểm, đạt loại Khá và xếp hạng thứ 12/18 phường, xã.

 

Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát trong công tác cải cách hành chính của Đảng ủy, sự phối hợp của các phòng, ban thành phố và đoàn thể, UBND phường đã có nhiều cố gắng, tập trung trong công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện CCHC nên có nhiều cải thiện hơn năm 2021, góp phần cho toàn thành phố hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, mang lại hiệu quả cao hơn về CCHC so với năm 2021. Các quy trình xử lý công việc trong thực hiện theo cơ chế một cửa; một cửa liên thông, các thủ tục hành chính được minh bạch và công khai hóa quy trình và thủ tục xử lý công việc cho tổ chức và công dân biết giúp UBND kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan để có chỉ đạo kịp thời. Hệ thống hồ sơ, tài liệu được sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ giúp việc sử dụng thuận tiện, nhanh chóng, khắc phục những thiếu sót trong quá trình giải quyết công việc. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, kết quả chỉ số CCHC vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, nhất là: Công tác chỉ đạo điều hành trong xây dựng các văn bản liên quan CCHC, địa phương chưa bao quát hết 100%. Chưa có giải pháp, sáng kiến mới trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại địa phương. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng hạn ở phường đạt dưới 98%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn còn nhiều, nhất là lĩnh vực đât đai, thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ trễ hẹn chưa kịp thời; một số cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật. Tỷ lệ TTHC thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích đạt tỷ lệ thấp, chưa đảm bảo chỉ tiêu thành phố giao; kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân của địa phương đạt tỷ lệ thấp.

Để khắc phục những tồn tại và khắc phục, cải thiện những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính của UBND phường trong năm 2023, UBND phường yêu cầu các bộ phận chuyên môn thực hiện phải nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC của địa phương theo Kế hoạch đề ra và theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030, Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch của phường về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS trên địa bàn thành phố phường năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025; Trong đó xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức; Việc xây dựng kế hoạch cần cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để thực hiện tại địa phương mình, trong đó phải xác định đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, xác định cụ thể sản phẩm, phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành. Sau khi ban hành Kế hoạch phải chỉ đạo từng bộ phận công chức chuyên môn triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả (lưu ý việc báo cáo phải thể hiện số liệu chính xác, khách quan); Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, chấn chỉnh nếu phát hiện có sai phạm.

P. Phú Trinh          

 

 

 

 

 

 

Đoàn phường Phú Trinh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập