No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Văn phòng Sở

1. Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ văn phòng, bộ máy, tổ chức cán bộ như sau:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố sau khi thống nhất với Sở quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan.

            Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

            Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu, Lãnh đạo Sở công tác quản lý tài chính của Văn phòng Sở; thực hiện công tác hậu cần phục vụ cho hoạt động của cơ quan; công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan.

c) Tham mưu Lãnh đạo Sở công tác quản lý tài sản, đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc cho các phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

d) Làm đầu mối và phối hợp với các Phòng thuộc Sở trong việc tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng chương trình, biện pháp và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh.

đ) Tham mưu ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và một số quy định về chi tiêu tài chính của cơ quan phù hợp với các văn bản hiện hành của Nhà nước.

           e) Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng thuộc Sở theo quy định; xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế tổ chức hoạt động các quy định, quy trình liên quan đến cơ chế hoạt động của Sở và các phòng thuộc Sở;

g) Tham mưu Lãnh đạo Sở công tác in ấn, quản lý và cấp phát biên lai thu tiền cho các Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

2. Tham mưu công tác pháp chế:

a) Về công tác xây dựng pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh;

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

 Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

b) Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

c) Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Sở;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Tư pháp.

đ) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp.

e) Về công tác bồi thường Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

g) Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Tham mưu công tác Tin học

 Tố chức khai thác, quản lý, vận hành hệ thống mạng nội bộ của Văn phòng Sở; đảm bảo kết nối thông suốt với mạng Internet, mạng diện rộng của Tỉnh và mạng hạ tầng truyền thông tài chính quốc gia. Đảm bảo an ninh hệ thống mạng của Văn phòng Sở; bảo mật các thông tin trên hệ thống mạng của Sở và các thông tin trao đổi với các đơn vị tài chính trên địa bàn. Thực hiện cảnh báo và xây dựng các phương án phòng, diệt virus trên toàn hệ thống mạng.

- Quản lý về kỹ thuật, thực hiện kiểm tra định kỳ, kịp thời khắc phục các hỏng hóc (phần cứng, phần mềm) xảy ra đối với toàn bộ thiết bị tin học của Văn phòng Sở. Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài chính-Kế hoạch  các huyện thực hiện.

- Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng dùng chung thống nhất cho các đơn vị tài chính trên địa.

- Quản trị hệ thống chuyên mục; biên tập và cập nhật thông tin cho Trang thông tin điện tử của Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng có liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.

- Quản lý thống nhất công tác cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo đúng quy định.

4. Thực hiện công tác khác sau:

         a) Phối hợp các phòng thuộc Sở: xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo (tháng, quý, 6 tháng, năm) thuộc các lĩnh vực được giao trình Giám đốc phê duyệt.

          b) Là đầu mối phối hợp, liên hệ với các phòng thực hiện tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong quan hệ giải quyết công việc với công dân và tổ chức; tổ chức, theo dõi, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

         c) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác văn thư: tiếp nhận đăng ký văn bản đến và phát hành văn bản đi; thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật văn bản; sử dụng và quản lý con dấu theo đúng quy định; quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết bị như máy photocopy, fax, điện thoại; thực hiện nhanh chóng, chính xác, bí mật nhằm đảm bảo thông tin liên lạc của Văn phòng phục vụ công tác quản lý điều hành của cơ quan luôn kịp thời, thông suốt.

          d) Lập kế hoạch thu - chi tài chính hàng tháng, quý, năm của cơ quan; theo dõi, thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách, chế độ, nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện chế độ công khai tài chính của cơ quan theo quy định hiện hành;

          đ) Thực hiện, quản lý công tác vệ sinh môi trường, công tác bảo vệ cơ quan, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai theo quy định;

         e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

Đấu thầu - Đấu giá


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 528
  • Trong tuần: 12 093
  • Trong tháng: 53 051
  • Tất cả: 1366881
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang