No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phòng QLNS-DN

1.Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về ngân sách:

a) Trình UBND tỉnh: Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

b) Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

c) Phối hợp Phòng Tài chính hành chính dự nghiệp hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán; theo dõi, quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí của các đơn vị khối an ninh, quân sự và các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn được ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí và các huyện, thị xã, thành phố

d) Phối hợp Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

đ) Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện;

e) Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công;

g) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nướctheo quy định của pháp luật;

h) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

i) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công theo quy định của pháp luật.

2.Tham mưu công tác xây dựng dự toán thu – chi ngân sách nhà nước, tổ chức điều hành ngân sách:

- Tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với Cục thuế xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương để làm việc với Bộ Tài chính.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với Cục thuế tổ chức làm việc với các huyện, thịxã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện), tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách của cấp huyện (trừ dự toán chi sự nghiệp giáo dục, y tế, chi hành chính sự nghiệp khối tỉnh do Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp trực tiếp thực hiện), tổng hợp, cân đối dự toán ngân sách toàn tỉnh, xây dựng các phương án phân bổ ngân sách.

- Làm việc với Cục thuế, Kho Bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả thu, chi, cân đối ngân sách báo cáo Lãnh đạo Sở điều hành ngân sách tỉnh.

- Lập các thủ tục như: Lệnh chi tiền, thông tri duyệt y dự toán, giấy rút dự toán để thực hiện cấp phát, quản lý thu, chi ngân sách tỉnh, kinh phí bổ sung từ ngân sách Trung ương.

-Theo dõi, đối chiếu và cấp phát trợ cấp cân đối ngân sách, trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách các huyện. Theo dõi, tổng hợp tình hình thu trợ cấp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh.

-Mở sổ sách theo dõi, quản lý nhà nước về tài chính và thực hiện báo cáo đối vớicác tài khoản ngân sách theo phân công của Ban Giám đốc.

-Trên cơ sở báo cáo quyết toán ngân sách khối tỉnh (do Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp lập), báo cáo quyết toán vốn đầu tư (do Phòng Đầu tư lập) và báo cáo quyết toán của cấp huyện, phối hợp với Kho bạc nhà nước tiến hành rà soát, điều chỉnh số liệu, mục lục thu chi ngân sách, lập tổng quyết toán ngân sách địa phương trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Tài chính.

3. Tham mưu công tác Tài chính doanh nghiệp:

a) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

b) Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước,việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

đ) Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

e) Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

g) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

h) Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầutư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội,thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Tham mưu thực hiện các công tác khác:

-Thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước toàn tỉnh và hướng dẫn,kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở về lĩnh vực tài chính và chế độ công khai ở cấp huyện và cấp xã.

-Tham mưu xây dựng chế độ, chính sách thu phí, lệ phí chung (trừ các loại phí, lệ phí của các đơn vị hành chính sự nghiệp do phòng Tài chính hành chính sự nghiệp tham mưu) và các khoản huy động đóng góp vào ngân sách nhà nước trong toàn tỉnh.

- Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về tài chính đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối thực hiện công tác thống kê, phân tích, dự báo tại các đơnvị tài chính trên địa bàn Tỉnh.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

Đấu thầu - Đấu giá


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 549
  • Trong tuần: 12 114
  • Trong tháng: 53 072
  • Tất cả: 1366902
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang