Phòng TC-HCSN

1. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về quản lý tài chính, ngân sách các cơ
quan, đơn vị khối tỉnh.
a) Tham mưu hoặc phối hợp triển khai cụ thể hoá chính sách chế độ của Trung ương, hướng dẫn các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện thống nhất các chế độ, định mức chi tiêu tài chính của Nhà nước thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp. Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cơ quan thẩm quyền quyết định ban hành các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương.
b) Tham gia thẩm định Đề án phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh do các Sở quản lý chuyên ngành xây dựng; theo dõi đôn đốc và tổng hợp báo cáo theo quy định.
c) Tham mưu cho lãnh đạo Sở yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước. Đề xuất các biện pháp điều chỉnh, bổ sung dự toán, đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, trong khả năng cân đối ngân sách. Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, tình hình nợ tạm ứng ngân sách liên quan đến các đơn vị dự toán cấp tỉnh; thực hiện các báo cáo thường xuyên, đột xuất khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện phân hệ ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS) theo quy định của Bộ Tài chính.
d) Hàng năm, tổ chức thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp I khối tỉnh; tổ chức xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách.
e) Tham mưu hướng dẫn các đơn vị thực hiện quản lý, hạch toán nguồn viện trợ, tài trợ trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp khối tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp khối tỉnh theo phân công.
f) Quản lý nguồn vốn quy hoạch từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh.
2. Về quản lý ngân sách nhà nước:
a) Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách - Doanh nghiệp trong việc xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các định mức phân bổ và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
b) Tham mưu thảo luận, tổng hợp dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh; Tham mưu điều chỉnh dự toán (nếu có) ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh.
c) Kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp.
e) Tổng hợp chuyển nguồn ngân sách sang năm sau và tổng hợp quyết toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, chuyển Phòng quản lý ngân sách – doanh nghiệp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định.
3. Về quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
a) Phối hợp cơ quan quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách khối tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau và quyết toán thu, chi quỹ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa phương; phối hợp giải trình Hội đồng nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.
b) Phối hợp tham mưu thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của các Quỹ và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công liên quan đến nguồn kinh phí chi thường xuyên thuộc ngân sách cấp tỉnh.
4. Về thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính.
a) Tham mưu triển khai, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.
b) Tham gia ý kiến đối với phương án tự chủ tài chính năm đầu thời kỳ ổn định của các đơn vị sự nghiệp công khối tỉnh lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
c) Phối hợp với các cơ quan chuyên ngành của tỉnh kiểm tra việc thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.
d) Dự thảo quyết định trình UBND tỉnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên (nếu có).
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo Phân công của Ban Giám đốc
a) Phối hợp với Văn phòng cấp mã số QHNS của đơn vị dự toán sử dụngngân sách khối tỉnh.
 b) Phối hợp Sở Nội vụ có ý kiến về việc bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật; Chủ trì phối hợp với các phòng tham gia đánh giá công tác cải cách tài chính công của tỉnh.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc quản lý tài chính hành chính sự nghiệp khối tỉnh và các công tác khác do Giám đốc Sở giao theo quy định.
d) Chủ trì phối hợp với các phòng theo dõi, triển khai, tổng hợp lập báo cáo chương trình MTQG về giảm nghèo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.
e) Tham mưu liên quan đến việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; thuê tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; mua sắm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.
f) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị HCSN khối tỉnh.
g) Chủ trì kiểm tra hồ sơ, chứng từ liên quan, phối hợp Văn phòng Sở tham mưu chủ tài khoản tạm giữ xử lý số tiền thu được từ xử lý, khai thác tài sản công trên cơ sở đề nghị của các cơ quan chức năng, đơn vị HCSN khối tỉnh.
h) Thực hiện nhiệm vụ khác theo Phân công của Ban giám đốcThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 3 502
  • Tháng hiện tại: 14 013
  • Tổng lượt truy cập: 1842081
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang