No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phòng TC-HCSN

        1. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách các đơn vị khối Tỉnh, các đơn vị thuộc ngành giáo dục, y tế:

a) Về chế độ chính sách:

- Tham mưu cụ thể hoá chính sách chế độ của Trung ương, hướng dẫn các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện thống nhất các chế độ, định mức chi tiêu tài chính của Nhà nước thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp. Phối hợp với các Sở, Ngành nghiên cứu tham mưu cơ quan thẩm quyền quyết định ban hành các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương.

- Tham gia thẩm định Đề án phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh do các Sở quản lý chuyên ngành xây dựng; theo dõi đôn đốc và tổng hợp báo cáo theo quy định

- Tham gia, góp ý văn bản, dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính, của các ngành liên quan đến công tác tài chính khối hành chính sự nghiệp.

b) Về dự toán, quyết toán ngân sách:

- Tham mưu thảo luận, tổng hợp dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và các đơn vị thuộc ngành giáo dục, y tế. Hằng năm tham mưu điều chỉnh dự toán ngân sách, tổng hợp chuyển nguồn ngân sách sang năm sau của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh theo quy định;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước. Đề xuất các biện pháp điều chỉnh, bổ sung dự toán, đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, trong khả năng cân đối ngân sách. Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, tình hình nợ tạm ứng ngân sách liên quan đến các đơn vị dự toán cấp tỉnh; thực hiện các báo cáo thường xuyên, đột xuất khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện phân hệ ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS) theo quy định của Bộ Tài chính;

- Hằng năm tổ chức thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp I; Tổ chức xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách.

c) Phối hợp với các Phòng tham mưu quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật (Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ bảo vệ và phát triển  rừng, Quỹ phát triển nhà ở, …), cụ thể:

- Phối hợp xây dựng đề án thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Phối hợp với các Phòng tham mưu Lãnh đạo Sở quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm tài sản tại các đơn vị quản lý; tham mưu UBND tỉnh sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

2. Tham mưu thực hiện các công tác khác:

- Tham mưu hướng dẫn các đơn vị thực hiện quản lý, hạch toán nguồn viện trợ, tài trợ trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp khối tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp khối tỉnh theo phân công.

- Tham mưu triển khai thực hiện cơ chế tài chính đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị khối tỉnh. Phối hợp Phòng Quản lý Ngân sách - Doanh nghiệp tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện tự chủ tài chính trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc quản lý tài chính hành chính sự nghiệp khối tỉnh và các công tác khác do Giám đốc Sở giao theo quy định.

Đấu thầu - Đấu giá


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 12 021
  • Trong tháng: 52 979
  • Tất cả: 1366809
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang