No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phòng TC- Đầu tư

         1. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

b) Phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

c) Phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

d) Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý.

  đ) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

  e) Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc nhà nước ở tỉnh, huyện.

  g) Tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước theo đúng quy định; tham mưu lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hằng năm, thẩm định quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (kể cả nguồn vốn ODA); nguồn vốn trái phiếu Chính phủ gửi phòng Quản lý ngân sách để tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

  h) Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định;

 2. Tham mưu thực hiện các công tác khác:

 a) Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách - Doanh nghiệp nhập dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản phân bổ ngân sách từ cấp 1 đến cấp 4 vào Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc) theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển đầu năm, dự toán giao bổ sung, điều chỉnh trong năm của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan đến hệ thống Tabmis đối với các lĩnh vực do phòng quản lý;

 c) Phối hợp Văn phòng Sở thực hiện công tác cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo đúng quy định.  

         b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

Đấu thầu - Đấu giá


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 530
  • Trong tuần: 12 095
  • Trong tháng: 53 053
  • Tất cả: 1366883
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang