No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phòng QLG-CS

1. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:

a) Về quản lý tài chính đối với đất đai:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

Chủ trì xác định và trình UBND tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Phối hợp với các Phòng (nếu có) kiểm tra, thẩm định các khoản kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh quy định giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản và mồ mả;

 Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xác định và trình UBND tỉnh quyết định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể (trừ các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam); quyết định giá khởi điểm đấu giá giao quyền sử dụng đất đối với các khu đất hoặc thửa đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng và giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá khởi điểm đối với tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất bao gồm cả quyền sử dụng đất;

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thẩm định phương án giá đất cụ thể theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở để thực hiện bồi thường về đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất.

b) Quản lý về tài sản nhà nước:

Xây dựng trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản công; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công theo thẩm quyền tại địa phương;

Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc xác lập quyền sở hữu toàn dân nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản công và các hình thức xử lý khác.

Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý;

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai, quản lý, sử dụng tài sản công trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với các loại tài sản mà pháp luật quy định Sở Tài chính là đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản bao gồm: tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; tài sản của các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương;

Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh; có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;

Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tham mưu UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Mua tài sản công tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực quản lý và mua tài sản công.

- Chủ trì, phối hối hợp các cơ quan liên quan thành lập Hội đồng định giá để xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để hoàn trả lại cho chủ sở hữu tài sản khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm c và điểm g Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

- Chủ trì, phối hối hợp các cơ quan liên quan thành lập Hội đồng định giá để xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất; xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất để hoàn trả lại cho người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

c) Về quản lý giá và thẩm định giá:

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh;

Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

Thẩm định phương án giá theo đề nghị của các sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh để sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật; phối hợp Thanh tra Sở thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá;

Tổ chức hiệp thương giá; thực hiện các biện pháp bình ổn giá; thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;

Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo phân công của UBND tỉnh; tham gia cùng các cơ quan liên quan trong công tác định giá tài sản tranh chấp do Tòa án thành lập Hội đồng định giá theo quy định tại Điều 97 và Điều 104 Luật Dân sự.

Thẩm định giá mua sắm tài sản theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phân cấp thẩm định giá nhà nước của UBND tỉnh

Tham gia Hội đồng định giá tài sản tịch thu theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

Đấu thầu - Đấu giá


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 497
  • Trong tuần: 12 062
  • Trong tháng: 53 020
  • Tất cả: 1366850
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang