Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 2268
  • Trong tuần: 17 017
  • Tháng hiện tại: 60 589
  • Tổng lượt truy cập: 1611647
Đăng nhập
Bảng giá các loại đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020
Lượt xem: 4481

S

TT

QUY ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN

THỜI GIAN ÁP DỤNG

CHI TIẾT

I

Quy định về Bảng giá các loại đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

 

1

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND Tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2011 tại tỉnh Bình Thuận

Từ ngày 01/01/2011

Tải về

2

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2012 tại tỉnh Bình Thuận

(thay thế Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh)

Từ ngày 01/01/2012

Tải về

3

Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

(thay thế Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh)

Từ ngày 01/01/2013

Tải về

4

Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

(thay thế Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh)

Từ ngày 01/01/2014

Tải về

5

Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tình Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/1/2015 đến ngày 31/12/2019

(thay thế Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

Tải về

6

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy định Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh

Từ ngày 20/3/2017

Tải về

7

Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

(thay thế Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 và Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh)

từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Tải về

II

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

 

1

Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2011

Từ ngày 01/01/2011

Tải về

2

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Từ ngày 01/01/2012

Tải về

3

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Từ ngày 01/01/2013

Tải về

4

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Từ ngày 01/01/2014

Tải về

5

Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Từ ngày 01/01/2015

Tải về

6

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 9/9/2018

Tải về

7

Quyết định số 2321/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018

Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 24/2/2019

Tải về

8

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019

(thay thế Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 và Quyết định số 2321/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh)

Từ ngày 25/2/2019

Tải về

9

Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020

(thay thế Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh)

Từ ngày 10/4/2020

Tải về

III

Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận:

 

 

1

Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh về việc Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Từ ngày 06/7/2006

Tải về

2

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận

Từ ngày 01/2/2010

Tải về

3

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

(thay thế Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 và Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh)

Từ ngày 19/4/2012

Tải về

4

Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

(thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh)

Từ ngày 01/01/2015

Tải về

5

Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Từ ngày 01/11/2016

Tải về

6

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(thay thế Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh)

Từ ngày 01/2/2020

Tải về

IV

Quy định về hạn mức giao đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận:

 

 

1

Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Từ ngày 15/12/2014 đến nay

Tải về

 

Ban Biên tập Sở Tài chính./.TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang