Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 02/2023
Lượt xem: 340
Kế hoạch số 88/KH-STC - 06/02/2023 - Sở Tài Chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 01/02/2023, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 02/2023 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 02/2023 của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Đề cương tiến tới tự cân đối ngân sách năm 2025.

- Đánh giá tình hình giao dự toán năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 của các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh. 

- Tổng hợp ý kiến góp ý của các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất 2023, gởi Sở Tư pháp thẩm định. 

- Hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 và Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh lấy ý kiến các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Triển khai thanh tra chuyên đề tại UBND huyện Tánh Linh.

- Báo cáo UBND tỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh, các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Ban hành Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế họach kiểm toán năm 2023 trên điạ bàn tỉnh Bình Thuận của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Sở Tài chính phục vụ cho năm Du lịch Quốc gia 2023.

KH%2088.signed.signed.pdf

Banb iên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang