Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 615
  • Trong tuần: 13 171
  • Trong tháng: 57 819
  • Tất cả: 1600456
Đăng nhập
Lượt xem: 1091

Ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND về việc Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày 13/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyêt định số 1944/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định và các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1867/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Theo đó,

1.Điều chỉnh Khoản 2, Điều 8 của Quy định như sau: Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh tổng hợp và báo cáo Hội đồng thẩm định kết quả sơ bộ trước ngày 30 2 tháng 9 hàng năm; Hội đồng thẩm định tổ chức triển khai công tác thẩm định, đánh giá các kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trước ngày 10 tháng 11 hàng năm. Việc thẩm định, đánh giá kết quả sẽ thực hiện tập trung tại Sở Thông tin và Truyền thông theo lịch do Hội đồng thẩm định thông báo. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tham dự đầy đủ và chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu theo yêu cầu

2. Điều chỉnh Điều 12 của Quy định như sau: 1. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng của các cơ quan, đơn vị, Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh hoàn tất hồ sơ trình khen thưởng (Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) cho các cơ quan, đơn vị (nhóm áp dụng Phụ lục I, IV) xếp loại Tốt và đứng vị trí thứ 1, 2, 3; và nhóm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (nhóm áp dụng Phụ lục III) xếp loại Tốt và đứng vị trí thứ 1, 2 ở mỗi nhóm theo đúng quy định. Riêng đối với nhóm Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh (nhóm áp dụng Phụ lục II) chỉ khen thưởng cho 01 đơn vị xếp loại Tốt và đứng vị trí thứ 1.

3. Thay thế các Phụ lục: I, II, III, IV và Hướng dẫn cách chấm điểm kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh bằng các Phụ lục: I, II, III, IV và Hướng dẫn cách chấm điểm kèm theo Quyết định này.

Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh

Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang