Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 705
  • Trong tuần: 15 925
  • Tháng hiện tại: 59 845
  • Tổng lượt truy cập: 1614262
Đăng nhập
Ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Lượt xem: 408

Ngày 03/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2061/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm 05 Chương và 21 Điều quy định cụ thể phạm vi điểu chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:

-Về Phạm vi điều chỉnh:  Quy chế này quy định các nội dung về bảo đảm an toàn thông tin mạng,  an ninh mạng đối với việc xây dựng, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, hạ tầng mạng, thiết bị, dữ liệu, giám sát an toàn thông tin mạng và ứng cứu xử lý sự cố về an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin,  chuyển đổi số.

- Về đối tượng áp dụng:

+ Quy chế này được áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan được ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động có sử dụng các hệ thống thông tin của tỉnh (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị).

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi là cá nhân)  trong các cơ quan, đơn vị nêu tại khoản 1 Điều này và những cá nhân, tổ chức có liên quan áp dụng quy chế này trong việc vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2061qdub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang