Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 2628
  • Trong tuần: 16 480
  • Trong tháng: 59 166
  • Tất cả: 1608795
Đăng nhập
Lượt xem: 294

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong triển khai, giám sát quá trình thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin CCHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan truyền thông, báo chí và với người dân, doanh nghiệp. Ngày 05/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-STC về Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND xác định 08 nội dung tuyên truyền:

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 3612/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Thuận và các văn bản của Trung ương, tỉnh liên quan đến công tác CCHC.

 - Kết quả xếp hạng Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI hàng năm của tỉnh; kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung tuyên truyền về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các nội dung về tình hình, kết quả của công tác chuyển đổi số.

- Các mô hình thí điểm, các gương điển hình tốt trong CCHC ở Trung ương và địa phương.

- Các nội dung thông tin phải công khai, minh bạch theo tiêu chí khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI.

- Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về TTHC; thông tin, hướng dẫn, truy cập về TTHC qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Công tác tuyên truyền có thể thông qua các hình thức: Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, địa phương; thông qua việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; thông qua chế độ hội họp, các hội nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương; các cuộc thi tuyên truyền về CCHC; Tuyên truyền trực tiếp thông qua việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; thông qua các hình thức khác như băng rôn, áp phích, pa nô, tờ rơi, báo, tạp chí, bản tin, video clip, phóng sự…

36vub.signed.signed%20(1).pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang