Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 218
  • Trong tuần: 4 661
  • Tháng hiện tại: 22 771
  • Tổng lượt truy cập: 1799722
Đăng nhập
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 426

194qdub.signed.signed%20(2).pdf

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Rà soát, đánh giá các quy định TTHC đã được công bố, công khai, nhằm kịp thời phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không thật sự cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp; Đẩy mạnh mục tiêu đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; Nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường mạng, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; ngày 30/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, kế hoạch đưa ra 04 nội dung cần rà soát:

- Rà soát, đơn giản hóa bộ phận tạo thành của TTHC: Cơ quan chủ trì thực hiện đối chiếu giữa nội dung TTHC đã được công bố với các quy định của pháp luật có liên quan, dựa vào tình hình thực tế giải quyết TTHC tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình để xác định những nội dung bất cập, bất hợp lý, rườm rà, phức tạp, quy định chồng chéo của các văn bản QPPL có quy định TTHC để có phương án đơn giản hóa TTHC, từ đó báo cáo, đề xuất kiến nghị cơ quan cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định.

- Rà soát, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định: Trên cơ sở danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành (ở cả 03 cấp: tỉnh, huyện, xã); cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh rà soát, lập danh mục TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với thời gian quy định và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với TTHC được rút ngắn (bao gồm TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông) trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

- Rà soát, đánh giá TTHC triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; trên cơ sở danh mục TTHC được ban hành tại phụ lục kèm kế hoạch này, các cơ quan được giao chủ trì tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC với yêu cầu, tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình; đề xuất danh mục TTHC triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình trong năm 2023 của ngành (phải xác định rõ tên TTHC, mức độ áp dụng dịch vụ công trực tuyến, các cơ quan tham gia vào quy trình xử lý TTHC), trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC đưa vào triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình trong năm 2023 hiệu quả, khả thi.

- Ngoài ra trong năm, nếu phát hiện quy định hành chính, TTHC có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện, gây cản trở sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân thì chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bổ sung TTHC vào Kế hoạch này để tổ chức rà soát, đánh giá theo quy định.

 

Ban biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang