Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 7 299
  • Tháng hiện tại: 30 464
  • Tổng lượt truy cập: 1738456
Đăng nhập
Công khai tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 - Kỳ báo cáo: Tháng 04.
Lượt xem: 336

Triển khai Công văn số 4428/UBND-ĐTQH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Căn cứ Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 - kỳ báo cáo: Tháng 04.

Sở Tài chính đăng công khai tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 - kỳ báo cáo: tháng 4, cụ thể:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 4.390.808 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 28.004 triệu đồng.

+ Vốn kế hoạch năm: 4.362.804 triệu đồng.

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 907.479 triệu đồng, đạt 20,67% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 620 triệu đồng, đạt 2,21% kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 909.586 triệu đồng, đạt 20,85% kế hoạch giao.

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 1.245.275 triệu đồng, đạt 28,36% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 3.010 triệu đồng, đạt 10,75% kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 1.242.265 triệu đồng, đạt 28,47% kế hoạch giao.

 

 

II. Giải pháp thực hiện:

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 về việc thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2023-2025 và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đến ngày 31/3/2023, thì tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Bình Thuận là 20,67%, trong đó thuộc ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý đạt 10,12%; vốn ngân sách trung ương đạt 44,25%, so với kế hoạch giao. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết năm 2023 đạt trên 95% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tập trung thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các văn bản pháp lý liên quan đến triển khai, thực hiện dự án đầu tư công để chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 để phân khai chi tiết hết các nguồn vốn còn lại được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

- Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

- Áp dụng các hình thức đấu thầu phù hợp với tính chất dự án, đúng quy định pháp luật, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thi công, lựa chọn hình thức Hợp đồng phù hợp theo quy định, tránh để tình trạng các nhà thầu có tâm lý chờ điều chỉnh giá đối với Hợp đồng trọn gói thi công.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

- Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định. Thực hiện giải ngân theo đúng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao, kiên quyết không trả lại kế hoạch vốn năm 2023.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, giám sát tiến độ dự án đầu tư công. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư công, Ban Quản lý dự án.

- Chủ động bố trí vốn đầu tư công cho công tác chuẩn bị đầu tư, không để bị động, không để tình trạng có vốn mới làm công tác chuẩn bị đầu tư, vốn chờ dự án phê duyệt, vốn chờ thủ tục.

- Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác dân vận kịp thời, đúng quy định, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, không để xảy ra khiếu kiện, phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

- Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

- Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư thường xuyên theo dõi báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình giải ngân vốn đầu tư công cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định (các chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 của tháng sau; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 của tháng sau).

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Đối với việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh sớm tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian hoàn thành trong tháng 4/2023; định kỳ trước ngày 15 hàng tháng báo cáo kết quả giải ngân về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Tăng cường hoạt động chỉ đạo, điều hành của ban chỉ đạo các cấp; rà soát danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún trong quá trình tổ chức thực hiện.

96bcub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang