Kết quả 05 năm thực hiện cải cách chính sách tiền lương
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về cải cách chính sách tiền lương”. Cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân tộc đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung văn bản trên và các văn bản có liên quan đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; đồng thời, chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết trên.

    Trong 05 năm (2019 – 2023), Ban Dân tộc luôn bám sát nội dung của Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

    Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đã xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Danh mục vị trí việc làm phù hợp với việc sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối theo phương án được duyệt để làm cơ sở thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Từ năm 2018 đến năm 2023, đã sắp xếp các phòng chuyên môn từ 05 phòng còn 03 phòng; đồng thời giảm 04 biên chế.

    Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đã tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công trực thuộc theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ miền núi, đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc; Trình ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước; xây dựng, phê duyệt định mức chi phí và đơn giá dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện theo Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên. Hàng năm, Trung tâm Dịch vụ miền núi đã tự chủ kinh phí chi thường xuyên và bảo đảm nguồn để thực hiện cải cách tiền lương./.

T. T.Thu

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 551
  • Trong tuần: 12 073
  • Tháng hiện tại: 56 900
  • Tổng lượt truy cập: 2036462
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang