Tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2019

BÁO CÁO

Tng quyết toán thu, chi ngân sách huyn năm 2019

 

 

Căn c Ngh quyết s 05/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 ca HĐND huyn v d toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân b ngân sách huyn năm 2019;

UBND huyn báo cáo HĐND huyn v tng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 ca huyn, c th như sau: 

A. Tng quyết toán ngân sách huyn:

I. Thu ngân sách nhà nước: Năm 2019, tng thu ngân sách nhà nước huyn là 469.239.436.692 đồng, đạt 164,1% so d toán HĐND huyn giao (286.000.000 đồng). Chi tiết các ngun thu c th như sau:

 • Thu quc doanh: 1.742.083.831 đồng.
 • Thu ngoài quc doanh: 119.457.091.395 đồng, đạt 124,4% d toán.
 • Thuế s dng đất nông nghip: 267.820.000 đồng.
 • Thuế thu nhp cá nhân: 30.875.151.998 đồng, đạt 128,6% d toán.
 • Thu l phí trước b: 50.813.382.854 đồng, đạt 79,4% d toán.
 • Thu phí, l phí: 8.772.229.237 đồng, đạt 100,8% d toán.
 • Thuế nhà đất: 403.720.098 đồng,đạt 201,9% d toán.
 • Tin thuê mt đất, mt nước: 32.826.895.361 đồng, đạt 994,8% d toán.
 • Thu tin s dng đất: 153.589.558.420 đồng, đạt 307,2% d toán.
 • Thu tin cp quyn khai thác khoáng sn: 27.794.591.868 đồng, đạt 88,8% d toán.
 • Thu khác ngân sách: 27.428.536.630 đồng, đạt 322,7% d toán.
 • Huy động đóng góp xây dng đường giao thông nông thôn: 15.268.375.000 đồng.

(Kèm theo ph biu s 01)

 II. Thu ngân sách huyn: Tng thu ngân sách huyn năm 2019 là 941.105.939.639 đồng. Bao gm:

1. Thu điu tiết: 326.193.080.943 đồng, đạt 172,6% so vi d toán HĐND huyn giao (188.978.000 đồng), c th:

 • Thu ngoài quc doanh: 54.137.442.788 đồng, đạt 125,9 % d toán.
 • Thuế s dng đất nông nghip: 267.820.000 đồng.
 • Thuế thu nhp cá nhân: 12.566.525.835 đồng, đạt 130,4% d toán.
 • Thu l phí trước b: 50.813.382.854đồng, đạt 79,4% d toán.
 • Thu phí, l phí: 4.643.322.235 đồng, đạt 91,1% d toán.
 • Thu thuế SD đất phi nông nghip: 252.083.633 đồng, đạt 840,3% d toán.
 • Thu tin thuê mt đất, mt nước: 16.413.447.691 đồng, đạt 994,8% d toán.
 • Thu tin s dng đất: 153.589.558.420 đồng, đạt 307,2% d toán.
 • Thu tin cp quyn khai thác khoáng sn: 7.667.348.790 đồng, đạt 73,7 % d toán.
 • Thu khác ngân sách: 22.242.148.697 đồng, đạt 431,9% d toán.
 • Thu huy động đóng góp xây dng cơ s h tng: 3.600.000.000 đồng.

2. Thu chuyn giao ngân sách:

410.528.553.370 đồng.

- Thu tr cp cân đối ngân sách t ngân sách tnh:

325.654.000.000 đồng.

- Thu b sung có mc tiêu ngân sách tnh:  

  84.809.310.370 đồng.

- Thu cp dưới np lên cp trên:

65.243.000 đồng.

3. Thu chuyn ngun năm trước:

  204.293.092.535 đồng.

4. Thu kết dư năm trước chuyn sang: 

(Kèm theo ph biu s 02)

91.212.791 đồng.

III. Tng chi ngân sách huyn: Thc hin nhim v chi ngân sách huyn năm 2019, UBND huyn đã bám sát d toán Ngh quyết HĐND huyn đã giao, bo đảm kinh phí chi lương, chi cho công tác an sinh xã hi, chi s nghip giáo dc - đào to, y tế và mt s nhim v chính tr quan trng khác. Tng chi ngân sách huyn là 766.499.313.197 đồng. Bao gm:

 1. Chi cân đối ngân sách: 623.064.478.007 đồng, đạt 139,5% d toán giao (446.695 triu đồng). Gm các khon chi như sau:

       1.1. Chi XDCB:                  203.593.275.315 đồng.

C th: 

 • Chi t ngun vn NSTT huyn:1.870.456.636 đồng,đạt 77,9% d toán.
 • Chi t ngun thu tin SD đất:38.316.094.284 đồng,đạt 76,6% d toán.
 • Chi t ngun vượt thu năm 2017:579.230.000 đồng.
 • Chi t ngun vượt thu năm 2018: 13.874.795.645 đồng. - Chi t ngun vượt thu năm 2019: 52.820.467.377 đồng.
 • Chi t ngun ngân sách tnh b sung có mc tiêu:17.658.118.890 đồng.
 • Chi t ngun vn chương trình mc tiêu quc gia:10.295.496.000 đồng.
 • Chi t ngun huy động đóng góp xây dng CSHT:3.600.000.000 đồng. - Chi t ngun NSH năm trước chuyn sang:64.578.616.483 đồng.

  1.2. Chi thường xuyên: Tng chi thường xuyên năm 2019 là

  416.208.403.464/385.536.000.000 đồng, đạt 108%. Gm:

 • Chi quc phòng: 4.649.884.500 đồng, đạt 110,7% d toán.
 • Chi an ninh: 495.000.000 đồng, đạt 90% d toán.
 • Chi s nghip giáo dc và đào to: 324.699.726.117 đồng, đạt 104,6% d toán.
 • Chi khoa hc công ngh: 152.446.000 đồng.
 • Chi s nghip Văn hóa & thông tin và chi s nghip thông tin, truyn thông: 3.059.738.493 đồng, đạt 112,2% d toán.
 • Chi s nghip th dc th thao: 166.000.000 đồng, đạt 89,7% d toán.
 • Chi s nghip môi trường: 1.334.294.136 đồng, đạt 98,8% d toán.
 • Chi s nghip kinh tế: 10.779.946.680 đồng, đạt 109,8% d toán.
 • Chi qun lý hành chính: 32.270.672.415 đồng, đạt 118,8% d toán.
 • Chi s nghip đảm bo xã hi: 35.592.175.432 đồng, đạt 135,1% d toán.
 • Chi khác ngân sách: 2.605.339.091 đồng, đạt 150,9% d toán.
 • Chi t ngun thu pht VPHC: 403.180.000 đồng, đạt 40,3% d toán.

1.3. Chi t ngun d phòng: 3.262.799.228 đồng, đạt 37,3% d toán.

 1. Chi chuyn ngun: 29.487.332.587 đồng.
 2. Chi tr cp ngân sách xã: 107.318.982.614 đồng.

Bao gm:

 • Tr cp cân đối ngân sách xã: 67.937.000.000 đồng.
 • Tr cp b sung có mc tiêu: 39.381.982.614 đồng.

4. Chi np ngân sách cp trên: 6.628.519.989 đồng.

(Kèm theo ph biu s 03)

 

B. Đánh giá tình hình thu, chi ngân sách huyn năm 2019: 

I. V thu ngân sách nhà nước: Trong năm 2019, được s ch đạo quyết lit ca Thường trc Huyn y, UBND huyn và s n lc phn đấu ca các ngành, các cp nên kết qu thu ngân sách nhà nước v tng th đạt khá cao. 

Năm 2019, tng thu ngân sách nhà nước 469.239.436.692 đồng, vượt 64,1% so d toán HĐND huyn giao (286.000 triu đồng). Hu hết các ngun thu đạt và vượt d toán huyn giao đầu năm, như: thu tin thuê mt đất, mt nước (994,8%), thu khác ngân sách (322,7%), thu tin s dng đất (307,2%), thuế s dng đất phi nông nghip (đạt 201,9%), thuế thu nhp cá nhân (đạt 128,6%), thu ngoài quc doanh (đạt 124,4%).

Bên cnh đó vn còn ngun thu chưa đạt d toán giao nên dn đến ht thu điu tiết cho ngân sách huyn. Bao gm:

 • Thu tin cp quyn khai thác khoáng sn đạt 88,8%. Khonthu này không đạt ch yếu do các doanh nghip ca Tnh qun lý trong năm 2019 thc hin không đạt d toán giao.
 • Thu l phí trước b ch đạt 79,4%. Ngun thu trước b tnh giao đầu năm ch yếu tp trung t các doanh nghip kinh doanh ô tô, xe máy ti khu thương midch v Bến Li-Li An; tuy nhiên thc tế trong năm, do điu kin gn địa bàn nên mt s doanh nghip np khon thu này v thành ph Phan Thiết dn đến ngun thu này thu không đạt.

II. V thu ngân sách huyn: Tng thu điu tiết ngân sách huyn năm 2019 là 326.193.080.943 đồng. Nhưng nếu loi tr khon thu tin đóng góp xây dng cơ s h tng (3.600.000.000 đồng) và khon thu tin c tc đin ca Công ty c phn đin nông thôn (17.932.111.505 đồng) thì s thu điu tiết ngân sách huyn là 304.660.969.438 đồng, vượt 61,2% so vi  d toán HĐND huyn giao (188.978 triu đồng). 

Như vy, kết qu thu điu tiết ngân sách huyn vượt 115.682.969.438 đồng.

Bao gm: 

 • Vượt thu tin s dng đất: 103.589.558.420 đồng.
 • Vượt thu ngân sách: 12.093.411.018 đồng (trong đó dành 70% để to ngun thc hin ci cách tin lương theo quy định).

III. V chi ngân sách huyn: Tng chi ngân sách huyn là 766.499.313.197 đồng. Nếu loi tr khon chi chuyn ngun, chi np ngân sách cp trên và khon chi chuyn giao ngân sách xã, th trn thì tng chi ngân sách cp huyn năm 2019 là 623.064.478.007 đồng, vượt 39,5% d toán HĐND huyn giao (446.695 triu đồng). Nguyên nhân chi vượt là:

1. Chi XDCB: Vượt d toán 288,5%. Ngun chi này vượt là do chi t ngun vn ngân sách huyn năm trước chuyn sang; ngun vn ngân sách tnh b sung có mc tiêu và chi ngun vượt thu ngân sách để b sung thanh toán n các công trình, c th như sau:

- Chi t ngun vượt thu năm 2017: 

579.230.000 đồng.

- Chi t ngun vượt thu năm 2018: 

13.874.795.645 đồng.

- Chi t ngun vượt thu năm 2019: 

52.820.467.377 đồng.

 • Chi t ngun ngân sách tnh b sung có mc tiêu:17.658.118.890 đồng.
 • Chi t ngun vn chương trình mc tiêu quc gia:10.295.496.000 đồng.
 • Chi t ngun huy động đóng góp xây dng CSHT:3.600.000.000 đồng.
 • Chi t ngun năm trước chuyn sang:64.578.616.483 đồng.

2. Chi thường xuyên: Vượt 8% là do các đơn v d toán tiếp tc s dng d toán kinh phí thc hin t ch năm trước chuyn sang; b sung các khon chi phc v nhim v chính tr trng tâm, thiết yếu ca huyn trong năm 2019 và các khon b sung có mc tiêu t ngun ngân sách ca tnh. C th như:

 • Chi khác ngân sách tăng 50,9% là do phát sinh các khon chi h tr t ngân sách huyn cho các cơ quan, đơn v huyn để thc hin các nhim v phát sinh như thanh toán n BHXH cho các xã (326.230.316 đồng), h tr kinh phí cho Hi Truyn thng Trường Sơn đường H Chí Minh t chc đại hi, h tr t chc L phát động “Tháng nhân đạo”, h tr t chc Hi tri hè-din đàn tr em, h tr kinh phí tham gia Ngày gia đình văn hóa tiêu biu,…; hoàn thuế cho các đối tượng np thuế (268.423.061 đồng); h tr tin đin cho h nghèo, h chính sách t ngun b sung t ngân sách tnh.
 • S nghip đảm bo xã hi tăng 35,1% là do chi t ngun kinh phí ngân sách tnh b sung trong năm để thc hin các chính sách bo tr xã hi trong năm 2019, như: tr cp tết cho đối tượng chính sách (8.277 triu đồng); tr cp khó khăn cho người có công (1.866 triu đồng); kinh phí đào to ngh cho lao động nông thôn (550 triu đồng); kinh phí phong tng danh hiu M VNAH (647 triu đồng) và h tr cho các đối tượng đảm bo xã hi khác t ngân sách huyn.
 • Chi qun lý hành chính tăng 18,8% là do trong năm thc hin b sung ci cách tin lương, b sung thc hin các nhim v phát sinh t ngun vượt thu như: kinh phí thăm chúc tết, kinh phí thc hin công tác tôn giáo; h tr kinh phí cho các hi, đoàn th trên địa bàn huyn thc hin các nhim v phát sinh; trang b máy móc, thiết b cho các cơ quan, đơn v, khi trường hc…
 • S nghip Văn hóa, thông tin, truyn thông tăng 11,2% là do b sung thêm kinh phí hot động s nghip t ngun vượt thu ngân sách huyn.
 • Chi quc phòng tăng 10,7% d toán giao đầu năm là do b sung các khon kinh phí t ngân sách huyn để thc hin các nhim v chính tr phát sinh nhm đảm bo cho công tác quc phòng, an ninh trên địa bàn huyn, như: t chc thăm chiến sĩ mi, hp mt chc sc tôn giáo trên địa bàn, chi t chc k nim ngày Quân đội nhân dân Vit Nam, chi sa cha bo dưỡng canô….
 • S nghip kinh tế tăng 9,8% là do b sung chi cho hot động s nghip kiến thiết th chính trên địa bàn (2.977 triu đồng), b sung thc hin các nhim v quy hoch t ngun ngân sách tnh b sung.

  Bên cnh đó, mt s khon chi chưa đạt so vi d toán Ngh quyết HĐND giao đầu năm là do khi phân b d toán chi tiết cho các đơn v có tính tr 10% tiết kim chi hành chính để thc hin ci cách tin lương trong năm. Ngoài ra còn có các khon chi chưa đạt c th như:

 • Chi xây dng cơ bn t ngun vn ngân sách tp trung huyn (đạt 77,9% d toán); chi t ngun thu tin s dng đất (đạt 76,6% d toán, bao gm chi b sung cho ngân sách cp xã để thc hin Đề án khơi thông dòng chy sông sui t nhiên: 01 t đồng). S d toán còn li hu hết các ch đầu tư đã thc hin chi tm ng theo hp đồng và theo khi lượng thc hin nhưng đơn v ch đầu tư chưa lp h sơ thanh quyết toán và đã thc hin chuyn d toán sang năm 2020 tiếp tc thc hin theo quy định, c th như: công trình Nha hóa th trn Ma Lâm (6.790 triu đồng), công trình Kè sông cái Ma Lâm (8.955 triu đồng), công trình cng tường rào, sân bê tông trường MG Thun Minh (258 triu đồng), công trình m rng đường Lê Hng Phong (552 triu đồng), công trình m rng ch Ma Lâm (500 triu đồng)…
 • Chi t ngun thu pht vi phm hành chính, đạt 40,3% d toán giao (bao gm kinh phí b sung cho cp xã để h tr kinh phí cho T kim tra tình hình khai thác, vn chuyn tài nguyên khoáng sn trái phép: 109,2 triu đồng). Nguyên nhân đạt thp là do t đầu năm đơn v x pht vi phm hành chính chưa thc hin vic gi nhu cu kinh phí đảm bo cho công tác x pht vi phm hành chính. Do đó, UBND huyn ch thc hin chi theo đề ngh thc tế phát sinh trong năm ca các đơn v thc hin x pht trên địa bàn huyn. C th:

+ Kinh phí h tr cho các T kim tra: 35.000.000 đồng.

+ Kinh phí phc v công tác đảm bo an toàn giao thông trên địa bàn huyn: 50.000.000 đồng.

+ H tr kinh phí hot động cho lc lượng x pht vi phm hành chính ca Đội qun lý th trường s 7: 8.180.000 đồng.

+ H tr kinh phí truy quét phòng, chng phá rng: 90.000.000 đồng. 

+ B sung có mc tiêu cho ngân sách xã để h kinh phí cho 02 T kim tra tình hình khai thác, vn chuyn tài nguyên khoáng sn trái phép ti địa bàn xã Hàm Liêm và Hàm Chính: 109.200.000 đồng.

 1. Chi d phòng ngân sách huyn: Đạt 37,3% d toán giao (bao gm chi b sung cho ngân sách cp xã).
 2. Kết dư ngân sách huyn năm 2019: 174.606.626.442 đồng.C. Quyết toán thu, chi ngân sách xã:

I. Tng thu ngân sách xã: Tng thu ngân sách xã năm 2019 là

157.025.980.365 đồng. Riêng tng thu điu tiết ngân sách xã vượt 15,7% so vi d toán giao đầu năm. C th s thu ngân sách xã năm 2019 như sau: 

 • Thu điu tiết: 12.118.681.219/10.472.000.000 đồng, đạt 115,7%.
 • Thu nhân dân đóng góp xây dng đường GTNT: 11.668.375.000 đồng.
 • Thu tr cp cân đối: 67.937.000.000 đồng, đạt 100% d toán.
 • Thu tr cp có mc tiêu: 39.381.982.614 đồng.
 • Kết dư năm 2018 chuyn sang: 12.264.537.840 đồng.
 • Thu chuyn ngun năm trước: 13.655.403.692 đồng.

II. Tng chi ngân sách xã: Tng chi ngân sách xã, th trn năm 2019 là

132.958.004.524 đồng. Nếu loi tr khon chi chuyn ngun sang năm sau (20.805.787.688 đồng) và chi np ngân sách cp trên (183.417.000 đồng) thì thc chi ngân sách xã, th trn là 111.968.799.836 đồng, vượt 42,8% d toán (78.409.000.000 đồng). 

Nguyên nhân các khon chi vượt nêu trên, là do trong năm 2019 UBND các xã, th trn thc hin chi t ngun năm trước chuyn sang và t ngun b sung có mc tiêu t ngân sách cp trên để thc hin mt s nhim v phát sinh trong năm như: kinh phí khc phc thit hi do thiên tai gây ra; kinh phí h tr bo v phát trin đất trng lúa; kinh phí thc hin chi tr ph cp thu hút, ph cp công tác lâu năm, mt s tr cp và thanh toán tin tàu xe đối vi cán b, công chc công tác các xã Đông Tiến, Đông Giang và La D theo Ngh định s 116 ca Chính ph; kinh phí h tr tin đin cho h nghèo, h chính sách trên địa bàn; kinh phí tng quà chúc th, mng th người cao tui; kinh phí khơi thông dòng chy kênh tiêu thoát lũ, sông sui t nhiên; kinh phí thc hin Chương trình 135 gim nghèo bn vng, Chương trình MTQG xây dng Nông thôn mi...

Bên cnh đó, có mt s xã chi chưa đạt so vi d toán giao là do mt s khon chi thường xuyên chưa s dng được phép chuyn ngun d toán sang năm 2020 tiếp tc s dng theo quy định hin hành.

III. Kết dư ngân sách xã, th trn: 24.067.975.861 đồng.

Tin liên quan