Phú Quý: Chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; theo đó, yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, sâu rộng Thông báo kết luận số 173-TB/TW và Công văn số 1446-CV/HU, ngày 18/5/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành và Công văn này tại buổi sinh hoạt các cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể định kỳ tháng gần nhất; đồng thời chủ động triển khai bằng các hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng; thể hiện ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Theo đó, mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy thực hiện nghiêm túc việc đặt mua, đọc Báo Nhân dân, Báo Bình Thuận và Tạp chí Cộng sản; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bảo đảm đặt mua ít nhất một số Báo Nhân dân và Báo Bình Thuận (không kể các báo, tạp chí chuyên đề, chuyên ngành khác); khuyến khích việc mua, đọc đủ các số báo, tạp chí của Đảng; đồng thời, có biện pháp quản lý, triển khai, sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo, tạp chí của Đảng được cung cấp, đặt mua; đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp phải gương mẫu thường xuyên nghiên cứu, đọc báo, tạp chí của Đảng. Quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp, các ngành, tổ chức, đơn vị, địa phương. Quản lý, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, mục đích. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng ở tổ chức, đơn vị, địa phương mình định kỳ theo quy định.                                   

                                                                                                KỲ DANH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 595
  • Trong tuần: 9 178
  • Tháng hiện tại: 53 635
  • Tổng lượt truy cập: 1964009
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang