Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 310
  • Trong tuần: 5 590
  • Trong tháng: 20 802
  • Tất cả: 516 651
Đăng nhập
Lượt xem: 4

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022

Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đã phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận cơ quan; ngay từ đầu năm Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hanh Kế hoạch số 03/KHSKHĐT ngày 04/01/2022 về triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2022; Kế hoạch số 90/KH-SKHĐT ngày 10/01/2022 về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 của cơ quan.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức người lao động (CCVCNLĐ) đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận cho CCVCNLĐ của cơ quan: Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh, giai đoạn 2021-2025; công văn số 12/UBND-KGVXNV ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 1352/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản trước đây liên quan đến công tác dân vận, tập trung các văn bản . Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; chú trọng kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ đối với các lĩnh vực, công trình, dự án có tác động đến quyền lợi của người dân gắn với giải quyết những bức xúc, kiến nghị của người dân.
Thông qua việc quán triệt, phổ biến, nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo, các đoàn thể và đội ngũ CCVCNLĐ trong cơ quan đối với công tác dân vận được nâng lên, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng “trọng dân, gần dân…”; việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đặc biệt là công tác cải cách hành chính tại cơ quan ngày càng quy chuẩn và hiệu quả. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thường xuyên tăng cường. Hầu hết CCVCNLĐ đã có sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm đối với công việc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của cơ quan, đã có tác dụng tích cực đến phong trào thi đua trong cơ quan, góp phần củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể ngày càng phát triển.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang