Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 334
  • Trong tuần: 5 669
  • Trong tháng: 20 824
  • Tất cả: 516 126
Đăng nhập
Lượt xem: 1

Công tác dân vận Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và thực hiện các kế hoạch CCHC năm 2022: Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính và Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; Bản Cam kết về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 của các phòng, Trung tâm thuộc Sở với người đứng đầu.
Công tác thực hiện cải cách hành chính gắn liền với quá trình thực hiện công tác dân vận cơ quan, số lượng dịch vụ công trực tuyến được rà soát thường xuyên, xem xét mức độ phù hợp và tỷ lệ phát sinh hồ sơ cập nhập để đề xuất UBND tỉnh đưa vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và tổ chức. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai minh bạch thông tin; đặc biệt hướng dẫn rõ các quy định, thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử, tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận đầy đủ thông tin pháp lý cũng như chính sách của tỉnh. Công khai các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của cơ quan để nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết liên hệ thực hiện tại cơ quan và Trung tâm hành chính công của tỉnh, công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử, niêm yết Bộ TTHC theo đúng quy định.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 3612/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 4890/KHUBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 tỉnh; trọng tâm là cải cách thể chế, xây dựng cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Thực hiện phổ biến quán triệt đến toàn thể CCVCNLĐ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện chuẩn mực đạo đức người cán bộ công chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, chấn chỉnh kịp thời thái độ của công chức theo phản ánh của doanh nghiệp.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang