Thông báo lịch chạy tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <> Phú Quý Tháng 5/2023
Lượt xem: 4309

                Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-SGTVT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế đăng ký, sắp xếp tài chuyến đối với các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại.

Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo lịch chạy tàu tháng 5/2023 của 05 tàu (Superdong-PQI, Superdong-PQII, tàu Phú Quý Express, tàu Phú Quý Island, tàu Tuần Châu Express II) hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 31/5/2023, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày,

 tháng, năm

Thời gian các tàu xuất bến

Phan Thiết đi Phú Quý

Thời gian các tàu xuất bến

Phú Quý đi Phan Thiết

01

Thứ hai

01/5/2023

Tuần Châu Express II: 04h30’

Superdong-PQI: 06h00’

Phú Quý Island: 07h00’

Superdong-PQII: 09h15’

Phú Quý Express: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

Superdong-PQI: 12h30’

Superdong-PQII: 15h00’

Superdong-PQII: 06h00’

Phú Quý Express: 07h00’

Tuần Châu Express II: 08h00’

Superdong-PQI: 09h15’

Phú Quý Island: 12h00’

Superdong-PQII: 12h30’

Phú Quý Express: 14h30’

Tuần Châu Express II: 15h00’

Superdong-PQI: 15h15’

02

Thứ ba

02/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Tuần Châu Express II: 07h45’

Phú Quý Island: 08h00’

Superdong-PQII: 11h00’

Superdong-PQI: 14h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 11h30’

Tuần Châu Express II: 11h45’

Phú Quý Island: 12h00’

Superdong-PQII: 14h30’

03

Thứ tư

03/5/2023

Phú Quý Express: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h15’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 11h30’

Superdong-PQII: 15h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 11h00’

Superdong-PQII: 11h30’

Tuần Châu Express II: 11h45’

Phú Quý Island: 12h00’

Superdong-PQI: 15h00’

04

Thứ năm

04/5/2023

Phú Quý Express: 06h00’

Tuần Châu Express II: 06h15’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 10h00’

Tuần Châu Express II: 10h15’

Superdong-PQI: 10h30’

05

Thứ sáu

05/5/2023

Phú Quý Express: 05h00’

Tuần Châu Express II: 05h15’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 12h30’

Tuần Châu Express II: 12h45’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 08h30’

Tuần Châu Express II: 08h45’

Superdong-PQI: 11h00’

06

Thứ bảy

06/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Island: 08h30’

Phú Quý Express: 11h30’

Tuần Châu Express II: 11h45’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Tuần Châu Express II: 07h45’

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 11h00’

07

Chủ nhật

07/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h15’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h15’

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 14h30’

Tuần Châu Express II: 14h45’

08

Thứ hai

08/5/2023

Tuần Châu Express II: 06h30’

Phú Quý Express: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Phú Quý Express: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

09

Thứ ba

09/5/2023

Tuần Châu Express II: 06h30’

Phú Quý Express: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Phú Quý Express: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

10

Thứ tư

10/5/2023

Tuần Châu Express II: 06h30’

Phú Quý Express: 06h45’

Superdong-PQI: 07h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Phú Quý Express: 10h45’

11

Thứ năm

11/5/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Superdong-PQI: 07h30’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Phú Quý Express: 10h45’

12

Thứ sáu

12/5/2023

Tuần Châu Express II: 05h00’

Phú Quý Express: 05h15’

Superdong-PQI: 06h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 12h15’

Tuần Châu Express II: 12h45’

Superdong-PQII: 08h00’

Tuần Châu Express II: 08h30’

Phú Quý Express: 08h45’

Superdong-PQI: 11h00’

13

Thứ bảy

13/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

Phú Quý Express: 11h45’

Superdong-PQII: 12h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Phú Quý Express: 07h45’

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 11h00’

14

Chủ nhật

14/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 10h45’

Tuần Châu Express II: 11h00’

Phú Quý Express: 11h15’

Superdong-PQII: 06h45’

Tuần Châu Express II: 07h00’

Phú Quý Express: 07h15’

Superdong-PQI: 11h00’

Superdong-PQII: 14h00’

Tuần Châu Express II: 14h30’

Phú Quý Express: 14h45’

15

Thứ hai

15/5/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 09h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

Superdong-PQII: 13h00’

16

Thứ ba

16/5/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

17

Thứ tư

17/5/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

18

Thứ năm

18/5/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQI: 10h45’

Phú Quý Express: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h15’

19

Thứ sáu

19/5/2023

Phú Quý Express: 05h00’

Tuần Châu Express II: 05h15’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 09h00’

Phú Quý Express: 12h30’

Tuần Châu Express II: 12h45’

Phú Quý Express: 08h30’

Tuần Châu Express II: 08h45’

Superdong-PQI: 11h00’

20

Thứ bảy

20/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 11h30’

Tuần Châu Express II: 11h45’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Tuần Châu Express II: 07h45’

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 11h00’

21

Chủ nhật

21/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Express: 11h15’

 

Superdong-PQII: 06h45’

Phú Quý Express: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h15’

Superdong-PQI: 11h00’

Superdong-PQII: 14h00’

Tuần Châu Express II: 14h15’

Phú Quý Express: 14h30’

22

Thứ hai

22/5/2023

Tuần Châu Express II: 06h30’

Phú Quý Express: 06h45’

Superdong-PQI: 07h30’

Superdong-PQII: 09h00’

Phú Quý Island: 08h30’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Phú Quý Express: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

Superdong-PQII: 13h00’

23

Thứ ba

23/5/2023

Tuần Châu Express II: 06h30’

Phú Quý Express: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Phú Quý Express: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

24

Thứ tư

24/5/2023

Phú Quý Express: 06h45’

Tuần Châu Express II: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Phú Quý Express: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

25

Thứ năm

25/5/2023

Tuần Châu Express II: 06h30’

Phú Quý Express: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

26

Thứ sáu

26/5/2023

Phú Quý Express: 05h15’

Tuần Châu Express II: 05h30’

Superdong-PQI: 06h30’

Superdong-PQII: 09h00’

Tuần Châu Express II:12h30’

Phú Quý Express: 12h45’

Tuần Châu Express II: 08h30’

Phú Quý Express: 08h45’

Superdong-PQI: 11h00’

27

Thứ bảy

27/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

Phú Quý Express: 11h45’

Superdong-PQII: 12h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Phú Quý Express: 07h45’

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 11h00’

28

Chủ nhật

28/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Express: 11h15’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Superdong-PQII: 06h45’

Tuần Châu Express II: 07h00’

Phú Quý Express: 07h15’

Superdong-PQI: 11h00’

Superdong-PQII: 14h00’

Tuần Châu Express II: 14h30’

Phú Quý Express: 14h45’

29

Thứ hai

29/5/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 09h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

Superdong-PQII: 13h00’

30

Thứ ba

30/5/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

31

Thứ tư

31/5/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

 1. Quầy vé tàu Superdong-Phú Quý

  - Phú Quý đi Phan Thiết: 0919.597.468-0252. 3765.999

  - Phan Thiết đi Phú Quý: 0252. 3817.337

 2. Quầy vé tàu Phú Quý Express

- Phú Quý đi Phan Thiết: 088.926.2277 - 0252. 396 2828

- Phan Thiết đi Phú Quý: 0908 650 584- 0252. 396 2626

                3.   Quầy vé tàu Tuần Châu Express II

- Phú Quý đi Phan Thiết: 02523.765 789 - 02523.768 789

- Phan Thiết đi Phú Quý: 02523.889 988 - 02523.992 299

                                                                                                      Tiêu Thị Khái - Ban Quản lý Cảng Phú Quý

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 260
 • Trong tuần: 8 244
 • Tháng hiện tại: 42 051
 • Tổng lượt truy cập: 1692865
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang