Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 7 915
  • Tháng hiện tại: 30 783
  • Tổng lượt truy cập: 1738145
Đăng nhập
Triển khai các nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo, thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ
Lượt xem: 164

Để triển khai tốt nhiệm vụ công tác CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 940/UBND-NCKSTTHC ngày 23/3/2023.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác CCHC trên cơ sở bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, pháp luật của nhà nước; chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, địa phương để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC của tỉnh năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh đề ra. Khẩn trương rà soát và phân công trách nhiệm cụ thể để giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ CCHC mà các ngành, địa phương được giao thực hiện, tham mưu thực hiện nhưng đến nay chưa hoàn thành, còn tồn đọng.

- Tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 3780/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh; tiếp tục đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Chính phủ, của tỉnh.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Chú trọng công tác “hậu kiểm” văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và phân công quản lý ở địa phương; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Triển khai cập nhật, kết nối các thông tin, cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương với cơ sở dữ liệu của tỉnh để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Đẩy mạnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; triển khai mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện thủ tục hành chính công, trên các lĩnh vực thuế, ngân hàng…

- Thường xuyên khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính và có hành động khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả khảo sát3 . Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị và có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

- Ngoài ra, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai và theo dõi, đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể có liên quan công tác CCHC.

940cvub.signed.signed%20(1).pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang