TIẾP TỤC PHÁT HUY LỢI THẾ, TIỀM NĂNG; TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2020

Năm 2019, tiếp tục có nhiều khó khăn, bất lợi. Song, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt, thực hiện cơ bản đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội do Huyện ủy, HĐND huyện đề ra từ đầu năm. Nổi bật là:

Kinh tế tiếp tục giữ được ổn định, có mặt phát triển. Diện tích gieo trồng cây ngắn ngày và sản lượng lương thực đạt kế hoạch; chỉ đạo chuyển đổi cây trồng trên đất lúa và triển khai, nhân rộng nhiều mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả; gắn với tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm; cấp Giấy chứng nhận thanh long VietGAP vượt chỉ tiêu đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác phát dọn, khơi thông dòng chảy các kênh tiêu thoát lũ và sông suối tự nhiên. Thường xuyên chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng, môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, có thêm 02 xã Thuận Minh và Hàm Thắng  được công nhận đạt xã nông thôn mới, nâng lên 9/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, kết quả vượt cao so với dự toán (452/286 tỷ đồng).

Hoạt động văn hóa-xã hội được quan tâm đúng mức. Chất lượng giáo dục cơ bản giữ được ổn định, có mặt tiến bộ; tiếp tục triển khai tốt kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các trường học công lập. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế có chuyển biến tích cực, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền có tiến bộ; chú ý chỉ đạo nâng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hoàn thành vượt chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội khác; đời sống phần đông nhân dân ổn định, một bộ phận có cải thiện.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững ổn định, các nhiệm vụ quân sự-quốc phòng được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận chính quyền; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đáng lưu ý là: Chỉ đạo, điều hành sản xuất và triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đạt yêu cầu; thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có nơi, có lúc thiếu quyết liệt. Tình trạng vi phạm trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, rừng, môi trường còn diễn biến phức tạp, nhưng việc phát hiện ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu chưa kịp thời, thiếu kiên quyết. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ còn khó khăn. Chất lượng giáo dục toàn diện nói chung, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có mặt còn hạn chế; số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng cao so năm trước; công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn thiếu đồng bộ, hồ sơ hành chính liên thông trên lĩnh vực đất đai giải quyết trễ hẹn còn nhiều. An ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp.

Năm 2020, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 05 năm 2021-2025, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế và sự gia tăng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết khó lường,...sẽ tác động đến sự phát triển của huyện. Trong bối cảnh nêu trên, chúng ta cần phát huy lợi thế, tiềm năng, ra sức khắc phục khó khăn; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh trật tự; tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ năm 2016-2020.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chung nêu trên, các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn cần thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là cơ cấu lại ngành trồng trọt; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để hình thành những vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, có quy mô lớn. Tiếp tục phối hợp củng cố, kiện toàn và thành lập mới các HTX nông nghiệp; tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tập trung chỉ đạo phát triển thanh long theo hướng an toàn; tiếp tục thực hiện tốt Đề án khơi thông dòng chảy kênh tiêu thoát lũ và sông, suối tự nhiên giai đoạn 2018-2020, gắn với huy động sức dân để phát dọn lại những đoạn, tuyến đã thực hiện ở những năm trước. Tập trung chỉ đạo giữ và nâng chuẩn 19 tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn, dồn sức cho xã Hồng Liêm để đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020; đi đôi triển khai thực hiện tốt kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Hàm Trí, Hồng Sơn. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tích cực kêu gọi đầu tư, phát triển doanh nghiệp tư nhân, kinh tế hợp tác, phong trào khởi nghiệp.

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, khoáng sản, rừng, môi trường, trật tự xây dựng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh triển khai Đề án đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư theo phương thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; theo dõi chặt chẽ, xử lý nghiêm, kịp thời các điểm thu mua phế liệu phát sinh ở các khu dân cư tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường.

Ba là, tập trung khai thác tối đa nguồn nội lực, tranh thủ kịp thời nguồn ngoại lực để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, chương trình xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. Triển khai tốt các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, phấn đấu thu vượt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, nhất là đối với công trình trọng điểm, bức xúc, công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới; hoàn thành việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành các công trình chuyển tiếp và công trình trong kế hoạch năm 2020, nhất là công trình kè Sông Cái, chỉnh trang vỉa hè đường 8-4 (phục vụ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII).

Bốn là, quan tâm đầu tư nhiều hơn cho giáo dục- đào tạo và y tế; triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học, nhất là vùng đồng bào DTTS. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội và chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, nhất là thực hiện xóa nghèo đối với các đối tượng hộ nghèo đa chiều.

Năm là, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự-quốc phòng. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, đánh bạc, trộm cắp và tình trạng băng nhóm tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê “tín dụng đen”; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tập trung lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn huyện, trước hết là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thành việc tăng cường công an chính quy đảm nhiệm một số chức danh công an xã trong quý I/2020.

Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai tốt Đề án Văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành theo hướng gần gũi nhân dân, nắm chắc tình hình cơ sở, giảm hội họp; đồng thời, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt”; tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 50
  • Hôm nay: 2257
  • Trong tuần: 34 611
  • Tháng hiện tại: 83 392
  • Tổng lượt truy cập: 1210714
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang