UBND TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐANH GIÁ CÔNG TÁC CCHC


Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030;

Trên cơ sở Kế hoạch số 3612/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, để điều chỉnh Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phù hợp quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 về quy định đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bộ tiêu chí theo Quyết định số 517/QĐ-UBND áp dụng đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp và 16 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trừ Thanh tra tỉnh và Ban Dân tộc (Phụ lục I) và 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (Phụ lục II). Tổng điểm Bộ tiêu chí đánh giá cấp huyện: 100 điểm, trong đó: Đánh giá qua kết quả thực hiện: 75 điểm; Khảo sát cán bộ, công chức đánh giá về thực hiện CCHC: 15 điểm; Khảo sát độc lập người dân, tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 10 điểm.

Theo đó, UBND huyện phải xây dựng Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Cải cách hành chính năm của huyện và cập nhật kết quả Báo cáo tự đánh giá trên hệ thống phần mềm và các văn bản, tài liệu kiểm chứng kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 30/9 hàng năm, để tổng hợp, thẩm định. Số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ đánh giá được xác định từ ngày 16/9 của năm trước liền kề đến ngày 15/9 của năm đánh giá. Đồng thời đưa kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính hàng năm của huyện vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng và xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức có liên quan.

                                                  Lê Nguyễn Tố Uyên-Phòng Nội vụ huyện

 

Tin mới


TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1864
  • Trong tuần: 16 959
  • Trong tháng: 66 030
  • Tất cả: 1180539
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang