Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 10/02/2023 tại Hội trường B - UBND huyện, đồng chí Giáp Hà Bắc - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) huyện chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các đồng chí là Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của huyện, các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và công chức Văn phòng - Thống kê của UBND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2022 của UBMTTQVN huyện, tổ chức thảo luận với 08 ý kiến của các cơ quan, địa phương và biểu dương 06 tập thể đạt thành tích trong công tác CCHC năm 2022. Đồng thời Hội nghị vinh dự được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Huyện ủy. Tổng hợp những ý kiến tại Hội nghị và kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2022;

Trong năm 2022, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện; sự cố gắng các cơ quan, ban ngành của huyện, của UBND các xã, thị trấn và toàn thể đội ngũ công chức, viên chức; công tác CCHC của huyện cơ bản được cải thiện và từng bước có những giải pháp đồng bộ. Bên cạnh đó, nhận thức về tầm quan trọng của công tác CCHC có chuyển biến tích cực, thực hiện các nội dung CCHC có tập trung, trật tự kỷ luật kỷ cương hành chính có bước tiến bộ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, trình độ đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên. Công tác tuyên truyền được quan tâm; kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện được thực hiện đảm bảo theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn có chiều hướng giảm dần; kết quả thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần và dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) có chuyển biến...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2022 như: Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, địa phương có lúc vẫn thiếu sự phối hợp, chưa đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Các đơn vị, địa phương chưa chủ động đề xuất các biện pháp, giải pháp, sáng kiến trong thực hiện công tác CCHC thuộc phạm vi phụ trách. Tỷ lệ hồ sơ cấp huyện, cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn trên phần mềm đạt dưới 98%; Xử lý hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mềm điện tử chưa đồng bộ song song. Hồ sơ trễ hẹn và hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, chuyển trả lại cho cho tổ chức, cá nhân vẫn còn nhiều. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC chưa nghiêm, vẫn còn CBCCVC vi phạm và xử lý kỷ luật. Việc xây dựng và triển khai các kế hoạch ứng dụng CNTT, xây dựng và phát triển chính quyền số của các địa phương còn hạn chế. Việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành (Phần mềm) chưa được thực hiện theo quy định; hầu hết văn bản đi không được phát hành và lấy số qua Phần mềm; việc xử lý văn bản đến theo quy trình khép kín triển khai chưa đảm bảo. Việc thực hiện thư xin lỗi cho tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện chưa được thực hiện theo quy định. Do đó, thực hiện một số tiêu chí chưa đạt dẫn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022 chưa cao (kết quả xếp loại chỉ số CCHC cấp xã có 12/13 xã, thị trấn xếp loại Khá, 01 xã xếp loại Trung bình (không có xã xếp loại Tốt). Đối với xếp loại chỉ số CCHC cấp huyện: Tổng điểm CCHC của huyện đạt 65.65/97 điểm, đạt loại Khá và xếp hạng thứ 8/10 huyện, thị xã, thành phố; tăng mức xếp loại nhưng giảm mức xếp hạng so với năm 2021).

Để tiếp tục triển khai, thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ CCHC, kịp thời khắc phục những tồn tại của năm 2022 và có những chuyển biến đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023. Đồng chí Giáp Hà Bắc - Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND huyện giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là tiêu chí, cơ sở để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và mức hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính để niêm yết, công khai đúng quy định. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức lãnh đạo quản lý, công chức chuyên môn trong tham mưu giải quyết hồ sơ TTHC. Yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2023 phải có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm về cải cách hành chính. Có ít nhất 02 tin, bài/tháng liên quan đến công tác CCHC gửi Văn phòng HĐND và UBND huyện để đăng trên chuyên mục CCHC theo quy định (Giao trách nhiệm Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện hàng tháng có báo cáo thống kê số lượng tin bài và các đơn vị thực hiện; tham mưu văn bản nhắc nhở phê bình các đơn vị không thực hiện). Các cơ quan, đơn vị, đia phương thường xuyên chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình khai thác và sử dụng nghiêm túc hệ thống phần mềm một cửa điện tử; theo dõi và khẩn trương xử lý, luân chuyển, cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả tiến độ giải quyết hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, việc xử lý giải quyết hồ sơ giấy và cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử phải đồng bộ, song song với nhau; xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng đã giải quyết nhưng do chưa cập nhật trên hệ thống phần mềm. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PCI của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên môi trường mạng theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NDĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Đình Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1221
  • Trong tuần: 9 866
  • Trong tháng: 35 632
  • Tất cả: 746663
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang