V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg

cv 1555.pdfipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang