Phú Quý: Ghi nhận tình hình, kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Những năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, sinh hoạt, thông tin, tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, sâu rộng, có kết quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chuyên đề học tập hàng năm([1]), gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và các chỉ thị, quy định của Đảng liên quan; theo đó, đã tổ chức gần 180 điểm, lớp/với trên 19.500 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia học tập (trong đó, tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia bình quân đạt 98%); đồng thời, đưa nội dung chuyên đề học tập hàng năm trong sinh hoạt định kỳ, chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương.

Sau học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm: Đối với tập thể, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, rà soát những hạn chế có liên quan tới tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, đơn vị, địa phương mình, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIPI) và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII). Đối với cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký tại chi bộ, đoàn thể mình để theo dõi việc thực hiện.

Việc bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị, địa phương cũng được các cấp ủy quán triệt, thực hiện tốt.

Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện thường xuyên, sâu rộng, đồng bộ, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức và việc làm lệch lạc, hình thức, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…, góp phần tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chung và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tiếp tục được nâng lên; chủ động, trách nhiệm trong công tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Qua thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân thực sự điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó: Giai đoạn 2018 - 2020, có 30 tập thể và 37 cá nhân đăng ký điển hình tiêu biểu. Năm 2018: có 26 tập thể và 33 cá nhân; năm 2019, có 14 tập thể và 18 cá nhân được các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương biểu dương, khen thưởng; đặc biệt năm 2018, có 05 tập thể, 05 cá nhân được Bí thư Tỉnh ủy biểu dương; trong đó, có 01 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2019: có 01 tập thể, 01 cá nhân được đề nghị tỉnh khen thưởng tại Hội nghị sơ kết các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 01 tập thể “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, giai đoạn 2018 - 2020 được đề nghị giới thiệu triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương gương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2018 - 2020 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị tỉnh tuyên dương, khen thưởng 03 tập thể, 03 cá nhân (trong đó: 02 tập thể, 02 cá nhân đề nghị Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen; 01 tập thể, 01 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen). Ngoài ra, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với phong trào thi đua yêu nước hàng năm, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương trong huyện triển khai nghiêm túc, kịp thời, phù hợp, thiết thực, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019) gắn với tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), 70 năm Ngày Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949  - 15/10/2019) và các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng khác của đất nước. Tổ chức thăm viếng, báo công dâng Bác tại Đuốc Bác Hồ (núi Cấm), thắp hương tưởng niệm tại Bia ghi danh các Liệt sĩ của huyện; thăm tặng quà các gia đìng thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng, hộ gia đình nghèo, khó khăn; hỗ trợ trao tặng “Nhà tình thương”, “Mái ấm đồng đội”, “Mái ấm Công đoàn” và nhiều hoạt động tình nghĩa, nhân đạo xã hội thiết thực khác… Qua đó, tạo không khí phấn khởi, sự lan tỏa sâu rộng, chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của bản Di chúc, lòng biết ơn vô hạng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, mối gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; ghi nhớ, khắc sâu, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tuy nhiên, qua thực hiện vẫn còn những hạn chế nhất định: Một số cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung chuyên đề các năm còn chậm so với yêu cầu; nội dung, hình thức, phương pháp học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chưa phong phú, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể, triển khai cho cá nhân xây dựng đăng ký nội dung tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo vẫn còn chung chung, chưa thật cụ thể, sát hợp.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do: Người đứng đầu một số cấp ủy đảng, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện chưa kịp thời, thường xuyên.

Được biết, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của cấp ủy cấp trên đã và sẽ ban hành về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên năm 2020 và các năm tiếp theo bảo đảm thực chất, hiệu quả; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII), các Quy định số 55-QĐ/TW, số 08-QĐi/TW của Trung ương, Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tiếp tục đổi mới hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp, của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, phát sinh mới ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề năm 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng, các Nghị quyết Trung ương (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng của tập thể và cá nhân trong năm./.

                                                                                             KỲ DANH([1]) Các Chuyên đề học tập hàng năm: Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”; Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang