Phú Quý: Một vài ghi nhận tình hình, kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trong những năm qua, việc quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) “về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố” trên địa bàn địa phương đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; cán bộ, đảng viên và nhân nhân đồng thuận, hưởng ứng mang lại nhiều kết quả. Đặc điểm của huyện đảo Phú Quý, việc thực hiện Chỉ thị 23 luôn gắn kết với thực hiện Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đó là: Tăng cường sự lảnh đạo của Đảng trong công tác trồng cây xanh, xây bể chứa nước mưa, hố ga thẩm thấu nước, vì sự phát triển bền vững của huyện nhà.

Có thể nói, qua thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn các thôn những năm qua, đã tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức tư tưởng, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; chấp hành, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định ở địa phương. Quá trình thực hiện, luôn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thúc đẩy địa phương phát triển.

Theo đó, 04 nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 23 của BTV Tỉnh ủy đã được các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đạt một số kết quả: (i) Hàng năm, các cấp ủy, chính quyền cơ sở, Ban điều hành và các hội, đoàn thể trong thôn đều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; (ii) Việc vận động nhân dân trong thôn thực hiện xây dựng địa bàn “4 không” đạt kết quả thiết thực; cụ thể là: Không để xảy ra trọng án và tệ nạn xã hội phức tạp; Không để xảy ra vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; Không để xảy ra khiếu kiện tập thể đông người; Không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; (iii) Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân địa phương tổ chức, phát động, triển khai, vận động cộng đồng dân cư thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đặc biệt là phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ; xây dựng các tuyến đường văn minh xanh - sạch - đẹp; tuyến đường ánh sáng an ninh… đã được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng thực hiện, đạt kết quả thiết thực; (iv) Từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân quan tâm, chú trọng xây dựng Chi bộ, Ban điều hành thôn, Ban công tác Mặt trận thôn và các hội, đoàn thể trong thôn hàng năm đều đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích thiết thực các nội dung thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 23 của BTV Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Chỉ thị số 29 của BTV Huyện ủy; tạo sự đồng thuận, cỗ vũ, động viên, thu hút đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn thôn. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, giao nhiệm vụ cụ thể, sát hợp cho các thôn ngay từ đầu năm, gắn với các phong trào thi đua và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; phân công phụ trách theo dõi, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí, phong trào thi đua ngay tại địa bàn cơ sở. Từng cấp ủy chi bộ thôn chủ động, trách nhiệm, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kịp thời đề ra nội dung, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sát hợp; triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân; kịp thời giải quyết tốt các yêu cầu bức xúc về đời sống nhân dân, về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của chi ủy, ban điều hành, ban công tác mặt trận, các hội, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên, cốt cán chính trị ở địa bàn thôn. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội; chấn chỉnh, khắc phục triệt để những trường hợp sai phạm./.

                                                                                               KỲ DANH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 1796
  • Trong tuần: 41 072
  • Tháng hiện tại: 143 810
  • Tổng lượt truy cập: 1664721
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang