NHỮNG CHUYỂN BIẾN TIẾN BỘ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN QUA 03 NĂM THỰC HIỆN MÔ HÌNH “CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN DÌU DẮT QUẦN CHÚNG VÀ CẤP DƯỚI” GẮN VỚI THỰC HIỆN MÔ HÌNH “CHI BỘ 5 TỐT, ĐẢNG VIÊN 5 TỐT” TRONG ĐẢNG BỘ, LLVT HUYỆN PHÚ QUÝ

Đảng bộ Quân sự huyện có 08 chi bộ trực thuộc, trong đó có 05 chi bộ có chi ủy; ngoài ra còn có 03 chi bộ quân sự thuộc Đảng bộ 03 xã. Đội ngũ cán bộ, đảng viên hàng năm luôn giao động từ 70 đến 90 đồng chí. Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ chính trị trung tâm là lãnh đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đặc biệt, qua 3 năm (2019 – 2022) triển khai thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” (Sau đây gọi tắt là các mô hình trong công tác xây dựng Đảng của Quân khu), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự hướng dẫn của Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh, việc thực hiện các mô hình trong Đảng bộ Quân sự huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ trực thuộc được nâng lên; nhiều đảng viên, quần chúng được quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ đã có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt; bầu không khí dân chủ, đoàn kết được mở rộng trong toàn Đảng bộ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của Đảng ủy và các Chi bộ cùng sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên. Toàn Đảng bộ đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện các mô hình đồng bộ, thống nhất và đạt được một số kết quả nỗi bật như sau:

Về công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các mô hình trong công tác xây dựng Đảng của Quân khu: Sau khi có Công văn số 1005-CV/ĐUQS ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, Hướng dẫn số 379/HD-CT ngày 08/4/2019 của Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh về thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; Hướng dẫn số 616/HD-CT ngày 02/2/2020 của Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh về thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong Đảng bộ, LLVT tỉnh, Đảng ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Công văn[1] chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, LLVT huyện và chỉ đạo Đảng ủy 03 xã chỉ đạo triển khai thực hiện ở chi bộ quân sự các xã. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về triển khai thực hiện các mô hình trong công tác xây dựng Đảng của Quân khu[2]; tổ chức 02 lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện thống nhất các mô hình trong công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, LLVT huyện[3]. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các cấp ủy, chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ về việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mô hình trong công tác xây dựng Đảng của Quân khu; các cấp ủy, chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ có nhận thức đúng đắn trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của trên liên quan đến các mô hình. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các mô hình trong công tác xây dựng Đảng của Quân khu thông qua Nghị quyết hàng năm, 6 tháng và Kết luận lãnh đạo hàng tháng, triển khai thực hiện rộng rãi trong toàn Đảng bộ cụ thể, chi tiết, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; kết hợp thực hiện với các mô hình đã triển khai với các mô hình khác như “đơn vị 3 nhất”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị; các cấp ủy, chi bộ và đảng viên hàng năm đều đăng ký cam kết thực hiện. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện mô hình ở các chi bộ trực thuộc và chi bộ quân sự 03 xã. Đảng ủy xét, quyết định công nhận các chi bộ và đảng viên đạt “5 tốt” đúng quy định, đạt chất lượng tốt.

Về kết quả thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”:

Thực hiện nội dung giúp đỡ, dìu dắt quần chúng và cấp dưới, hàng năm 08/08 Chi bộ trực thuộc và 03/03 Chi bộ Quân sự xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình“Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, tổ chức phân công giúp đỡ các đồng chí là cán bộ, đảng viên, quần chúng cùng tiến bộ[4]. Nội dung giúp đỡ, tập trung vào công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về mục đích lý tưởng, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và các quy định của đơn vị, phương pháp, tác phong công tác, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đảng viên và quần chúng được dìu dắt có nhiều chuyển biến tích cực; đồng thời, nắm bắt, động viên, chia sẻ, giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn khắc phục, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, còn thực hiện tốt việc định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, chi bộ duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ thực hiện mô hình hoạt động, định kỳ sinh hoạt đảng hàng tháng đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện,kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình. Thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế nâng cao hiệu quả thực hiện bằng những phương pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực.

Đối với đảng viên được phân công dìu dắt quần chúng và cấp dưới, đại đa số đảng viên được phân công dìu dắt có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của mô hình và gắn trách nhiệm khi được các cấp ủy, chi bộ phân công dìu dắt, giúp đỡ quần chúng và cấp dưới. Tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nhận thức, năng lực công tác, gương mẫu trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, luôn nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, giữ gìn tốt mối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Có nhận thức đúng đắn, tư duy sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dìu dắt, giúp đỡ quần chúng và cấp dưới để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời gắn kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên được phân công dìu dắt với kết quả bình xét, xếp loại đảng viên hàng năm. Thường xuyên theo dõi, bám nắm đảng viên và quần chúng được phân công trong sinh hoạt, học tập, công tác và trong chấp hành kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Giải quyết tốt các mối quan hệ với người được phân công giúp đỡ để có biện pháp, cách thức tiến hành phù hợp. Kịp thời động viên, tạo điều kiện giúp đỡ mọi mặt trong học tập, công tác và sinh hoạt thường ngày.

Đối với quần chúng và cấp dưới được dìu dắt, thời gian qua luôn thể hiện ý thức, trách nhiệm khá tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp tác phong công tác, trình độ năng lực quản lý chỉ huy, chuyên môn nghiệp vụ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng lên, nhiều quần chúng phấn đấu tốt và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm của từng cơ quan, đơn vị[5]. Nhìn chung, các đồng chí đảng viên, quần chúng được dìu dắt có sự chuyển biến, tiến bộ tích cực.

Những chuyển biến tiến bộ trong xây dựng chi bộ và đội ngũ đảng viên qua thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”

Về xây dựng chi bộ: Trong những năm qua, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ, LLVT huyện luôn lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, vị trí vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ huy các cấp những nội dung, biện pháp thực hiện các mặt công tác. Qua đó, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm được nâng lên, chất lượng năm sau cao hơn năm trước, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”[6]. Các chi bộ Cơ quan Quân sự huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan trung tâm hiệp đồng, tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác quân sự, quốc phòng địa phương và các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, hội thi, hội thao… trong toàn LLVT huyện. Các chi bộ Đại đội đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm túc chế độ trực, tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn đơn vị và thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chú trọng huấn luyện cả kỹ thuật, chuyên ngành, điều lệnh, thể lực; khắc phục bệnh thành tích trong huấn luyện, đảm bảo thực tế, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị, làm chủ các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, các loại vũ khí trang bị mới, đảm bảo chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; cán bộ chỉ huy đơn vị có năng lực chỉ huy, điều hành huấn luyện và quản lý bộ đội tốt[7]; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị có liên quan bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn đóng quân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Chi bộ Quân sự 03 xã đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương những giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở xã đạt hiệu quả cao; lãnh đạo làm tốt công tác công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng trong quần chúng, trong lực lượng dân quân, dự bị động viên, nguồn đảng viên nhập ngũ; phối hợp, tham mưu quản lý, sử dụng nguồn đảng viên là hạ sỹ quan - binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương.

Lãnh đạo xây dựng nội bộ dân chủ, đoàn kết tốt: Các cấp ủy, chi bộ trực thuộc luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ  trách, tự phê bình và phê bình…, dân chủ trong nội bộ được phát huy rộng rãi; giải quyết tốt mối quan hệ trong quá trình công tác. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ được nâng lên. Kết quả những năm qua, 08/08 chi bộ trực thuộc và 03/0 chi bộ quân sự xã không có biểu hiện mất dân chủ, mất đoàn kết phải xử lý. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, 100% cấp ủy, chi bộ đều đạt từ HTTNV trở lên, 100% chi bộ đạt “5 tốt”; nhiều chi bộ và đảng viên HTXSNV được khen thưởng.

          Lãnh đạo chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và đảm bảo an toàn tuyệt đối: Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên giương mẫu, tích cực, tự giác chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 333 của Tư lệnh Quân khu, Chỉ thị 27, 30 của Tỉnh ủy; tăng cường, quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và xây dựng chính quy, trong 03 năm qua, trong toàn Đảng bộ không có trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng; cơ quan, đơn vị không xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm so với trước. Không có trường hợp mất an toàn trong quá trình tham gia giao thông và trong thực hiện nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo thực hiện tốt việc phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống: Các cấp ủy, chi bộ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Không để xảy ra biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo thực hiện tốt việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các cấp ủy, chi bộ đã phát huy cao độ tính đấu tranh tự phê bình và phê bình. Qua kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, những tồn tại hạn chế của cấp ủy đảng và của mỗi đảng viên đều được nhìn nhận, đánh giá khách quan, thẳng thắn, qua đó việc khắc phục những tồn tại, hạn chế khuyết điểm được thực hiện tích cực, tự giác đạt kết quả tốt.

          Về xây dựng đội ngũ đảng viên: Từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bao gồm: Nhiệm vụ của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng; các nhiệm vụ được cấp ủy, chi bộ phân công; nhiệm vụ theo cương vị, chức trách. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần xây dựng tốt, tính chiến đấu cao. Đảng viên trong Đảng bộ, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; luôn gương mẫu thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gương mẫu đi đầu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ.

          Cán bộ, đảng viên luôn luôn giữ vững đoàn kết nội bộ tốt, thương yêu đồng chí; kính trọng Nhân dân; sống có nghĩa, có tình; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; tính đấu tranh tự phê bình và phê bình cao, trên tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm chắc hoàn cảnh, mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Mối quan hệ đoàn kết quân - dân được giữ gìn và phát huy tích cực. Thực hiện mô hình “LLVT tỉnh tăng cường đoàn kết với tôn giáo, dân tộc” của Bộ CHQS tỉnh, trong những năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng 03 căn “Nhà tình nghĩa Quân – Dân” trị giá 240 triệu đồng tặng gia đình đồng bào tôn giáo trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn, 01 căn Nhà đồng đội; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội[8].

          Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gương mẫu thực hiện nghiêm Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; 100% đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, Nghị quyết trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhCuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Đánh giá khách quan và toàn diện, việc thực hiện các mô hình trong công tác xây dựng Đảng của Quân khu” trong 03 năm qua đã được Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ quan tâm triển khai đồng bộ, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị được nâng lên. Cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực mặt tư tưởng, nhận thức và kết quả hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thiết thực xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan đơn, vị vững mạnh toàn diện“mẫu mực, tiêu biểu”.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các mô hình vẫn còn một số khó khăn nhất định như: Thời gian đầu triển khai thực hiện còn lúng túng; một số cấp ủy, chi bộ triển khai chưa đồng bộ về thủ tục hành chính; còn nặng về hình thức; chất lượng thực hiện các mô hình có thời điểm chưa cao; một số ít đảng viên nhận thức về mô hình chưa thật đầy đủ, dẫn đến quá trình thực hiện chưa phát huy hết mặt tích cực của chủ thể được phân công kèm cặp, giúp đỡ; tinh thần trách nhiệm của đảng viên và quần chúng được giúp đỡ có lúc chưa cao; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên ảnh hưởng đến quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

Nguyên nhân chính là do việc nhận thức của một số cấp ủy, chi bộ và đảng viên chưa thật đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của mô hình; phương pháp tổ chức triển khai thực hiện có lúc còn hình thức, hiệu quả có lúc chưa cao… dẫn đến việc thực hiện còn chung chung, chưa đồng bộ, thống nhất về nội dung và thủ tục hành chính; việc xác định đảng viên dìu dắt và đối tượng cần dìu dắt có lúc chưa phù hợp, nội dung dìu dắt chưa sát, chưa cụ thể, chưa có trọng tâm, chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện tốt các mô hình trong công tác xây dựng Đảng của Quân khu trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, Đảng bộ, LLVT huyện cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

          Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mô hình trong công tác xây dựng Đảng của Quân khu trong toàn Đảng bộ, duy trì thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng và đảng viên với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp dưới được phân công dìu dắt; gắn trách nhiệm của cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy đảng với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng.

Hai là, thường xuyên bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng thực hiện các mô hình cho cán bộ, đảng viên được phân công dìu dắt, giúp đỡ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên và quần chúng được giúp đỡ, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, triển khai thống nhất cả về nội dung, phương pháp và các thủ tục hành chính, đưa việc thực hiện các mô hình thực sự đi vào thực tiễn đạt những kết quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cấp ủy đảng và cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình, đồng thời nhân rộng các cách làm hay, việc làm hiệu quả. Lấy kết quả thực hiện các mô hình trong công tác xây dựng Đảng làm một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Năm là, thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và những nội dung chưa phù hợp, nâng cao chất lượng thực hiện các mô hình./.

                                                                                                XUÂN ÁNH


[1] Công văn số 1225-CV/HU, ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; Công văn số 1448-CV/HU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”.

[2] Công văn số 1005 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Hướng dẫn số 379 của Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh; Công văn số 1225 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Hướng dẫn số 1091/CT-TC ngày 11/10/2019 của Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh về việc thống nhất một số nội dung thực hiện Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; Hướng dẫn số của Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh; Công văn số 1448 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 33-CV/ĐU ngày 23/9/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc rút kinh nghiệm thực hiện các mô hình trong công tác xây dựng Đảng; Hướng dẫn số 1068/CT-TC ngày 08/10/2020 của Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện các mô hình trong công tác xây dựng Đảng.

[3] Hướng dẫn số 872-HD/ĐUQS, ngày 08/5/2019 của Đảng ủy Quân sự huyện về thực hiện Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” trong Đảng bộ, LLVT huyện; Hướng dẫn số 62-HD/ĐU, ngày 22/7/2020 của Đảng ủy Quân sự huyện về thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong Đảng bộ, LLVT huyện.

[4] Toàn Đảng bộ, LLVT huyện đã tổ chức phân công dìu dắt được 266 đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng cùng tiến bộ, trong đó Chi bộ Quân sự 03 xã dìu dắt được 34 quần chúng và cấp dưới.

[5] Qua 03 năm triển khai thực hiện các mô hình trong công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ, LLVT huyện đã dìu dắt, giúp đỡ 46 cấp dưới, 220 quần chúng, trong đó có 55 quần chúng phấn đấu tốt trở thành đảng viên; trong đó Chi bộ Quân sự 03 xã đã dìu dắt, giúp đỡ 02 cấp dưới, 32 quần chúng, trong đó có 12 quần chúng phấn đấu tốt trở thành đảng viên.

[6] Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm:

- Năm 2019: Đảng ủy, Đảng bộ, 05 chi ủy, 08 chi bộ trực thuộc HTTNV; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 13đ/c HTXSNV đạt 17,81%, 60đ/c HTTNV đạt 81,08%;

- Năm 2020: Đảng ủy, Đảng bộ, 01 chi ủy, 01 chi bộ trực thuộc HTXSNV; 04 chi ủy, 07 chi bộ trực thuộc HTTNV; 08 chi bộ đạt “5 tốt”; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 12đ/c HTXSNV đạt 19,05%, 51đ/c HTTNV đạt 79,69%; 63đ/c đạt đảng viên “5 tốt” đạt 98,44%; 03/03 chi bộ quân sự xã HTTNV, đạt chi bộ “5 tốt”, 33đ/c HTTNV đạt 97,06%, 01đ/c HTXSNV đạt 2,94%, 34đ/c đạt đảng viên “5 tốt” đạt 100%.

- Năm 2021: Đảng ủy, Đảng bộ, 01 chi ủy, 01 chi bộ trực thuộc HTXSNV; 04 chi ủy, 07 chi bộ trực thuộc HTTNV; 08 chi bộ đạt “5 tốt”; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 12đ/c HTXSNV đạt 17,39%, 57đ/c HTTNV đạt 80,28%; 69đ/c đạt đảng viên “5 tốt” đạt 97,18%; 02 chi bộ quân sự xã HTXSNV, 01 chi bộ quân sự xã HTTNV, 03/03 chi bộ quân sự xã đạt “5 tốt”, 32đ/c HTTNV đạt 91,43%, 03đ/c HTXSNV đạt 8,57%, 35đ/c đạt đảng viên “5 tốt” đạt 100%.

[7] 100% cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện đúng thực chất theo phân cấp, hoàn thành có chất lượng nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, kiểm tra huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi.

[8] Lao động giúp dân 3.880 ngày công; đóng góp quỹ vì người nghèo với số tiền 51.255.789đ; quỹ đền ơn đáp nghĩa 47.717.172đ; thăm, tặng quà các ban ngành, đoàn thể địa phương, các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn... với số tiền hơn 54.700.000đ; thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ từ quỹ “Hũ bít đồng đội” của đơn vị với số tiền 101.428.000đ; tổ chức gặp mặt và tặng quà cho chị, em là vợ của cán bộ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) với số tiền 27.400.000đ; tổ chức gặp mặt và tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6) và Tết Trung thu với số tiền 50.100.000đ.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 2166
  • Trong tuần: 41 442
  • Tháng hiện tại: 144 180
  • Tổng lượt truy cập: 1665091
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang