Phú Quý: Kết quả quán triệt, thông báo nhanh Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)

Phú Quý: Kết quả quán triệt, thông báo nhanh Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)

16/07/2019 16:25:08

Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời chỉ đạo nhân sao văn bản và lồng ghép trong Hội nghị chuyên đề của huyện để Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện, xã (với 117/125, đạt 93,60% so tổng số triệu tập); đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở sau Hội nghị cấp huyện, nhanh chóng tổ chức sinh hoạt, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân với hình thức phù hợp.

Theo đó, việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII ) được các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng tập trung triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

Kết quả: 17/17 chi, đảng bộ cơ sở (100%) với hình thức phù hợp đã triển khai Thông báo báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) cho 1.278/1.309 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng, chiếm 97,63%;trong đó: đảng viên có 1.023/1.041, chiếm 98,27% (trừ số đã học tập, quán triệt ở huyện); quần chúng có 255/268 lượt người, chiếm 95,15%. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phối hợp đảng ủy 03 xã, với hình thức phù hợp, tổ chức sinh hoạt, phổ biến, tuyên truyền thông báo nhanh những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII ) đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng cốt cán và nhân dân trên địa bàn, với trên 1.200 lượt người tham dự.  

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ thống truyền thanh các xã xây dựng nội dung chương trình, chuyên mục tuyên truyền Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII ) trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua quán triệt, tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân được thông tin, phổ biến, nắm rõ về kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), diễn ra từ ngày 16 đến 18/5/2019, là hội nghị thể hiện tinh thần đổi mới; Hội nghị tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn; theo đó: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: (1) Đề cương Báo cáo chính trị; (2) Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); (3) Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; (4) Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới theo chỉ đạo của Trung ương là tiếp tục tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của địa phương; tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                                                  KỲ DANH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang