Kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Phú Quý: Kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

16/07/2019 16:24:55

Triển khai Kế hoạch số 215-KH/HU, ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy được thành lập theo Quyêt định số 1056-QĐ/HU, ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Đoàn kiểm tra) vừa hoàn thành công tác kiểm tra đối với Cấp ủy Chi bộ Cơ quan Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Thông báo (số 323-TB/HU, ngày 01/7/2019), kết luận một số vấn đề trọng tâm liên quan. Theo đó, nhìn chung thời gian qua, Cấp ủy Chi bộ cơ quan khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện nghiêm túc chấp hành thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; chủ động, quan tâm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai với hình thức phù hợp và tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định ở địa phương; nâng cao nhận thức tư tưởng trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phấn đấu rèn luyện phẩm chất, năng lực, vai trò trách nhiệm, thi đua hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển địa phương

Thông qua việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng chính trị, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; ý thức chấp hành thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ôn định chính trị, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương còn mặt hạn chế so yêu cầu, chất lượng, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác tuyên truyền chưa chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy Chi bộ cơ quan khốiDân vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện tập trung thực hiện có kết qua một số nhiệm vụ chủ yếu sau: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục các đối tượng xã hội, quần chúng nhân dân nắm bắt, hiểu biết pháp luật, ý thức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, hệ thống chính trị, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy tiến trình phát triển địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. (2) Tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới,đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, các cuộc vận động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, đơn vị, đoàn thể, địa phương với mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, chất lượng, hiệu quả. (3) Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể trong triển khai thực hiện; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan để triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị trong hệ thống tổ chức mình quản lý; chú trọng phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện triển khai thực hiện tốt, kịp thời công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật, các nội dung chuyên đề liên quan, chuyên sâu đến với các tầng lớp nhân dân. (4) Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong nhân dân; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền định hướng, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phát sinh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, chính đáng của nhân dân; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. (5) Chỉ đạo Cơ quan Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể nghiên cứu mở sổ theo dõi, cập nhập số liệu cụ thể, kịp thời việc triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện công tác học tập, phổ biến, tuyên truyền, sinh hoạt các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể theo từng nội dung, chuyên đề, đối tượng, ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức, số lớp/điểm/buổi, số lượng, lượt người tham gia./.

 

                                                                                                       KỲ DANH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 3502
  • Trong tuần: 40 361
  • Tháng hiện tại: 126 334
  • Tổng lượt truy cập: 1627151
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang