Phú Quý: Kết quả hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026

         Các hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đó là: tình hình kinh tế cả nước và tỉnh nhà có nhiều nét tiến triển tích cực; nhận được sự chỉ đạo quyết liệt, cũng như sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ và các cơ quan Trung ương, các sở ngành của tỉnh; đồng thời đã kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện vẫn còn không ít khó khăn, phức tạp: việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quý đến nay vẫn chưa được phê duyệt; kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn khó khăn, nhất là công trình giao thông chưa được đầu tư đồng bộ; vấn đề môi trường chưa được cải thiện đáng kể; dịch bệnh trên vật nuôi, thiên tai, hạn hán xảy ra bất thường, đặc biệt là ảnh hưởng lớn của đại dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 đã gây tác động nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện; trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp. Các vấn đề nảy sinh từ bức xúc xã hội, nhất là tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông,... còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, dễ gây mất ổn định về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện khá tốt các chủ trương, chính sách mới của Đảng, của Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu tại địa phương. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng. Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện được xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể; tập thể Ủy ban nhân dân huyện đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời đề cao vai trò cá nhân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân thật sự dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện tích cực chủ động trong tham mưu UBND triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được nâng lên, ngày càng đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước.

          Qua thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện trên các lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội đã đạt được một số kết quả nổi bật, đó là:

          Mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước chuyển dần sang chiều sâu, kinh tế tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và các nhân tố tổng hợp được cải thiện; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong GRDP; kinh tế biển được tập trung đầu tư, phát triển đúng hướng; tiềm năng, lợi thế của huyện được khai thác và phát huy ngày càng hiệu quả hơn, nhất là về lĩnh vực du lịch. Tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sản xuất kinh doanh. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Khu vực kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố, phát triển và từng bước nâng dần hiệu quả hoạt động.

          Công tác giáo dục và đào tạo đạt kết quả toàn diện trên các mặt, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được đẩy mạnh. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. Giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh thường xuyên được quan tâm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được quan tâm đầu tư gắn với sắp xếp hợp lý hệ thống trường lớp ở các cấp học và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có nhiều cố gắng. Hoạt động đào tạo nghề từng bước gắn kết chặt chẽ với tình hình thực tiễn tại địa phương. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhiều đổi mới về công tác tư vấn hướng nghiệp, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người học. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức, năng suất lao động ngày càng tăng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ về khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống tiếp tục được nâng lên. Việc thực hiện chính sách đổi mới công nghệ - thiết bị, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường được quan tâm. Hoạt động liên kết, hợp tác trong công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ được đẩy mạnh. Bước đầu thực hiện các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

          Các chương trình y tế quốc gia tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Thường xuyên củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, giữ chuẩn quốc gia về y tế. Công tác y tế dự phòng, kiểm soát và xử lý dịch bệnh được thực hiện tốt, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19. Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn gắn với giáo dục y đức cho đội ngũ thầy thuốc theo phương châm “sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”. Thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế; các chính sách, chế độ khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế được thực hiện kịp thời.

          Các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng mạnh về cơ sở, chất lượng được nâng lên; phát triển thêm một số loại hình văn hóa, nghệ thuật phục vụ Nhân dân và du khách. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống được quan tâm thực hiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào thực chất gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động thể dục - thể thao được đẩy mạnh. Các giải thể thao truyền thống tiếp tục được duy trì, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng được chú trọng, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được tăng cường. Thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống cho các gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện có hiệu quả; hộ nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đầy đủ, kịp thời; nhiều mô hình giảm nghèo được phổ biến và nhân rộng, góp phần cải thiện thu nhập, đời sống của người nghèo. Công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm được các cấp, các ngành quan tâm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

          Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Chú trọng giáo dục, tuyên truyền về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ. Nhờ đó đã nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận chiến tranh Nhân dân ngày càng vững chắc. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội được tăng cường. Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, các đường dây mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy, các tụ điểm cờ bạc, mại dâm trá hình; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, nhất là các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Chủ động triển khai lực lượng, phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; triển khai đầy đủ, kịp thời các kế hoạch bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước; đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn với triển khai các phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử, chữ ký số, các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích,… được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tập trung khắc phục những hạn chế, cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết hồ sơ, công việc. Đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Bộ phận một cửa huyện theo hướng hiện đại, gắn với việc thường xuyên rà soát, công bố, đơn giản hóa rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của các cấp, các ngành ở địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản ổn định, từng bước tham mưu có hiệu quả. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện có nề nếp, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính ở các phòng, ban và địa phương được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phục vụ Nhân dân.

          Một số phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026

          Một là, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống, tinh thần của Nhân dân.

          Hai là, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2019), đề xuất để HĐND huyện quyết định những chủ trương, chính sách phát triển trên địa bàn; thực hiện chức năng đầy đủ các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực quản lý của địa phương. Trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân tiếp tục đổi mới, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao trách nhiệm cá nhân; bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc bằng những giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý, điều hành góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

          Ba là, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước phát triển các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh. Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các công nghệ, tiên tiến vào sản xuất để nâng cao giá trị và bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2019); tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

          Bốn là, tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC trong nội bộ các cơ quan Nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập, dịch vụ công và các TTHC liên thông giữa các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các TTHC, tập trung các thủ tục liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh, thủ tục liên quan người dân. Xây dựng chuẩn hóa các tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức để việc đánh giá đi vào thực chất, đúng người, đúng việc. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong thời kỳ mới. Kiểm soát chặt chẽ ngân sách Nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng chuẩn hóa các hệ thống thông tin điện tử thống nhất, tập trung, đồng bộ từ huyện đến xã phục vụ nhiệm vụ cải cách TTHC như: hệ thống thông tin báo cáo, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phần mềm khảo sát đánh giá sự hài lòng trong thực hiện TTHC,... nhằm tiết kiệm kinh phí, rút ngắn thời gian triển khai và đồng bộ dữ liệu, nhanh chóng.

          Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của UBND huyện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Chính phủ, trong đó kế thừa những thuận lợi, ưu điểm trong quy chế làm việc của nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời sửa đổi những bất cập, hạn chế qua quá trình triển khai thực hiện, bổ sung những quy định mới, tạo cơ chế làm việc thông thoáng, nhịp nhàng giữa cá nhân với tập thể, giữa cơ quan với cơ quan; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, tập thể Ủy ban nhân dân và trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

          Năm là, tiếp tục duy trì chế độ làm việc định kỳ giữa UBND huyện với UBND xã để kịp thời nắm bắt thông tin, có ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa phương, đồng thời chỉ đạo khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn thuộc huyện, kịp thời xem xét biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, mang lại hiệu quả cao và phê bình, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý Nhà nước.

                                                                                                       - Ngọc Phú -

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 1775
  • Trong tuần: 41 051
  • Tháng hiện tại: 143 789
  • Tổng lượt truy cập: 1664700
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang