Phú Quý: Triển khai tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa triển khai kế hoạch tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đánh giá kết quả 05 năm (2016 - 2020) triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện; qua đó, rút kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới. Việc tổng kết biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” được thực hiện từ cấp xã đến cấp huyện, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, sát hợp đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện kế hoạch triển khai, đảng ủy các xã xây dựng báo cáo tổng kết (mốc thời gian căn cứ từ khi Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 13-KH/HU, ngày 20/11/2015 đến thời điểm cuối tháng 6/2020) và tổ chức tổng kết tại cấp ủy, địa phương mình theo hình thức phù hợp. Đồng thời, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc (trừ các chi bộ mới thành lập) xây dựng báo cáo tổng kết thông qua tập thể lãnh đạo và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Cơ quan Khối Dân vận huyện) theo thời gian quy định. Trên cơ sở đó, Cơ quan Khối Dân vận - Mặt trận, các đoàn thể huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng báo cáo tổng kết, tổ chức hội nghị với hình thức phù hợp; đồng thời, tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng báo cáo tổng kết, tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020 và gửi báo cáo về cấp trên theo yêu cầu.

Để thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020; theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; đảng ủy các xã) chọn 01 tập thể và 01 cá nhân đề nghị cấp huyện biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết; sau hội nghị tổng kết cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ bình chọn 01 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu xuất sắc để giới thiệu cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng (theo tiêu chí hướng dẫn quy định).        

Công tác thông tin, tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chỉ đạo triển khai thực hiện; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên phản ảnh kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tuyên truyền, phổ biến về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, có cách làm hay, mô hình tốt trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

 

                                                                                                       KỲ DANH

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 2130
  • Trong tuần: 41 406
  • Tháng hiện tại: 144 144
  • Tổng lượt truy cập: 1665055
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang