Phú Quý: Ghi nhận một số kết quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị, địa phương luôn ý thức, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Chuyên đề hàng năm([1]), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong huyện; trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương (Kết quả: 5 năm qua, đã tổ chức gần 180 điểm, lớp/với trên 19.500 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân (trong đó, tỉ lệ đảng viên bình quân đạt 98%) tham gia học tập học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), các Chuyên đề học tập hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Quý định của Đảng).

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể và cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng hàng năm được các cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, đơn vị, địa phương mình. Quá trình thực hiện, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 15-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy([2]); nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc; nói và viết ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, nói đi đôi với làm; thực hiện nghiêm quy chế, quy định, kỷ luật phát ngôn...; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là người đứng đầu.

Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có kết quả nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và toàn xã hội; phát hiện, có giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những hạn chế, thiếu sót của tổ chức, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Qua tự phê bình và phê bình, tình đồng chí, nội bộ đoàn kết gắn bó, uy tín của tổ chức đảng đối với quần chúng được nâng cao; những cán bộ, đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm có ý thức vươn lên, tiến bộ; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường.

Từng bước thực hiện tốt việc đổi mới nội dung và phương thức làm việc, xây dựng phong cách, tác phong công tác gần dân, sát cơ sở. Theo đó, từng cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tập trung quán triệt, chỉ đạo đổi mới phương thức, lề lối làm việc, xây dựng đạo đức, tác phong công tác, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường bám địa bàn, cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại, trao đổi, tọa đàm, hướng dẫn, giải thích với nhân dân; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, phát sinh; đơn, thư kiến nghị, phản ánh của công dân; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Góp phần, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, chức năng, vai trò tuyên truyền, vận động của hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Quá trình thực hiện, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, địa phương tiếp tục xác định, bổ sung, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Trọng tâm là: (i) Vấn đề bảo vệ môi trường, sinh thái biển; ngăn chặn có hiệu quả việc khai thác hải sản có tính chất hủy diệt bằng chất nổ, chất cấm, chất độc hại, xung điện và vi phạm lãnh hải nước ngoài; có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng xả chất thải rắn, nước thải, rác thải ra các bờ kè, bãi biển, các tuyến đường,... (ii) Vấn đề đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tập trung xử lý tình hình trộm cắp, lấn chiếm lòng, lề đường; thanh thiếu niên tụ tập gây rối, tàng trữ, sử dụng hung khí đánh nhau, sử dụng loa di động (loa kẹo kéo) âm thanh lớn, vui chơi, ca hát trong khu dân cư, công viên, trên các tuyến đường giao thông,… gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân; (iii) Vấn đề chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giao tiếp với nhân dân, trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là về đất đai (cấp, đổi, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết việc chồng lấn giữa quy hoạch đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp, tranh chấp về đất đai,…); tăng cường công tác quản lý xây dựng, nhất là các công trình xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất.

Qua học tập, quán triệt, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tự giác, tự rèn, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; xây dựng, thực hiện tốt ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị các cấp trong giai đoạn hiện nay; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Tuy nhiên, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng có lúc, có nơi chưa kịp thời, phương pháp chậm đổi mới, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là do: Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện ở một số cấp ủy còn mặt hạn chế so yêu cầu; ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được phát huy đúng mức.

Trongt thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, nghị quyết đại hội XII, XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương (khóa XII, XIII), Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU, Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, tự rèn phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu các cấp; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin chuyên đề cho cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân./.

                                                                                                 KỲ DANH


([1]) Các Chuyên đề hàng năm: Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa); Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”; Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

([2]) Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 15-CT/HU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện”.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 67
  • Hôm nay: 3660
  • Trong tuần: 40 519
  • Tháng hiện tại: 126 492
  • Tổng lượt truy cập: 1627309
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang