Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019
Lượt xem: 1573
Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các trường đào tạo nghề, Trung tâm giới thiệu và việc làm - Sở Lao động và Thương binh Xã hội; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố có KCN; đại diện các chủ đầu tư và 34 doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN; cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Ban và Công Đoàn BQL các KCN tỉnh.

                                                                               
                                                          
                                                                   Hội nghị Tổng kết năm 2019 của Ban Quản lý các KCN
          Theo báo cáo Tổng kết
, trong năm 2019 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn. Song tập thể lãnh đạo và toàn thể CB-CC của Ban, các chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp trong các khu công nghiệp đã có nhiều nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chủ yếu được UBND tỉnh giao. Ban quản lý các KCN đã có nhiều cố gắng, phát huy đầy đủ trách nhiệm là cơ quan đầu mối, để đôn đốc các sở, ngành, các địa phương liên quan và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện công tác đền bù giải tỏa và đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp của tỉnh. Đã hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 các Khu công nghiệp Sơn Mỹ1; tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm triển khai đầu tư KCN Tân Đức; tích cực phối hợp với các ngành tạo điều kiện thuân lợi để Tổng Công ty Becamex – VSIP xúc tiến đầu tư xây dựng Khu công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân, Lagi. Bằng nhiều giải pháp đã phối hợp với các đơn vị thi công, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình ngoài hàng rào và hạ tầng các KCN đạt kế hoạch đề ra và tăng khá cao so với năm trước. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm thực hiện, có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu nghiên cứu đầu tư vào các KCN của tỉnh; số lượng doanh nghiệp, diện tích đất thuê và vốn đăng ký đầu tư tăng cao so với năm 2018. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN ổn định, có bước phát triển. Công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, chính sách cho người lao động được các doanh nghiệp thực hiện khá tốt, không xảy ra sự cố nghiêm trọng, không có đình công, lãn công, khiếu nại, khiếu kiện đông người vượt cấp. Công tác cải cách hành chính, phong trào thi đua được lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có kết quả tốt. Công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với các chủ đầu tư các doanh nghiệp và cán bộ, công chức cơ quan được quan tâm triển khai thực hiện.  Công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể cơ quan không ngừng được củng cố và phát triển, tập thể đoàn kết, an tâm công tác gắn bó với cơ quan đơn vị.
                                                                

                                     Doanh nghiệp chia sẻ khó khăn trong quá trình hoạt động tại các KCN
            Tuy nhiên, bên
cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế, cần lưu ý đó là: Việc triển khai
thực hiện Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sơn Mỹ 1, 2 và việc lựa chọn nhà đầu tư KCN Tân Đức còn chậm. Tiến độ thi công các công trình ngoài hàng rào, hỗ trợ cho các KCN chưa đồng bộ. Môi trường thu hút đầu tư còn kém hấp dẫn. Công tác xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý và các chủ đầu tư hạ tầng KCN chưa thực sự đi vào chiều sâu. Việc vi phạm các quy định pháp luật về xây dựng, môi trường, PCCC ... ở một số doanh nghiệp KCN vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân của nhưng tồn tại trên cũng đã được Hội nghị xác định rõ là do: Kết cấu hạ tầng của tỉnh trong và ngoài hàng rào các KCN đầu tư chưa đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông kết nối với các vùng miền trong cả nước, dẫn đến chưa tạo hấp dẫn thu hút mạnh các đầu tư như mong muốn. Năng lực và kinh nghiệp một số chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp còn chưa đáp ứng được yêu cầu mới, thiếu các nhà đầu tư chiến lược. Sự phối hợp giữa các ngành và địa phương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đền bù giải tỏa nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào các KCN còn chưa đồng bộ. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, môi trường, PCCC... trong KCN chưa kịp thời, có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc nắm bắt tình hình cơ sở và vai trò của Ban Quản lý các Khu công nghiệp là cầu nối giữa các sở, ban ngành, địa phương để giải quyết các khó khăn vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư, các doanh nghiệp thứ cấp đẩy mạnh đầu tư hạ tầng thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp có mặt còn bất cập.

                                                                   

                                        Các chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp tham luận trao đồi ý kiến.
           Trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục các khó khăn, hạn chế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xác định một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung triển khai thực trong năm 2020 nhằm góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2015-2020, cụ thể là: Tiếp tục hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư Khu công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân, Lagi . Tổ chức triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4622/UBND-KT ngày 04/12/2019 về việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tân Đức; phối hợp “Tổng công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp” (Sonadezi) hoàn thành các thủ tục có liên quan để triển khai dự án đúng quy định, đúng các nội dung đã cam kết. Tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm là cơ quan đầu mối, để đôn đốc các sở, ngành liên quan, UBND huyện Hàm Tân và chủ đầu tư triển khai công tác đền bù giải tỏa và chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để khởi công xây dựng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1; phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp, các chủ đầu tư thi công các công trình ngoài hàng rào và hạ tầng các khu công nghiệp theo kế hoạch vốn tỉnh giao và đăng ký của chủ đầu tư; đảm bảo tốt các điều kiện cho các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư, xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệu quả. Tiếp tục cải tiến, phương pháp và cách thức triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư một cách đồng bộ, thiết thực và có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với các sơ, ban, ngành địa phương liên quan để giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc của các dự án đầu tư hạ tầng và các dự án thứ cấp trong các khu công nghiệp. Coi trọng và nâng cao việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu tất cả các hồ sơ hành chính nhận và trả kết quả đúng và sớm hẹn đạt 99%. Thực hiện ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy định tại Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; cập nhật 100% kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên “Phần mềm quản lý công việc được giao của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TU ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, phân đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
                                                       
                                                Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải phát biều tại Hội nghị
          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Quản lý các KCN tỉnh đã đạt được trong năm 2019, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời cũng đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc hiện nay làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các KCN trong địa bàn tỉnh nói chung và đến từng các doanh nghiệp, nhà đầu tư các KCN của tỉnh. Trong thời gian đến, để hỗ trợ tối đa cho Ban Quản lý cũng như các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành đạ phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh cần nắm bắt kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp, có giải pháp cụ thể hỗ trợ giải quyết cho các doanh nghiệp và chủ đầu tư; đồng thời trong quá trình hoạt động cần chú ý đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư hoạt động theo đúng cam kết và đúng theo quy định của pháp luật./.
                                                                                                                                                                                              Theo Yến Lệ - Văn Phòng BQL các KCN

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 12 242
  • Tháng hiện tại: 45 178
  • Tổng lượt truy cập: 1030002
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang