Phú Quý: Triển khai kế hoạch hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020

Ngày 30/7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” theo Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Kế hoạch số 2466/KH-BCĐ, ngày 06/7/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020; Ban Chỉ đạo huyện về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (BCĐ huyện) vừa triển khai kế hoạch hưởng ứng thực hiện trên địa bàn huyện; qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị, địa phương trong huyện, triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả đối với công tác phòng, chống mua bán người. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, tích cực, chủ động, phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020; khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; góp phần làm giảm nguy cơ và ngăn chặn hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020 thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm, tham gia của cả cộng đồng, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra, với các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu UBND huyện đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống mua bán người 06 tháng đầu năm 2020; phối hợp tổ chức tốt các đợt thông tin, tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người. Phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý nắm chắc tình hình, tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, tập trung tăng cường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cao về hoạt động của tội phạm mua bán người...; tiếp nhận, xác minh, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; kịp thời phát hiện, tập trung triệt xóa, bóc gỡ các đường dây mua bán người và có biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm tội phạm mua bán người (nếu có); đưa ra xét xử lưu động các vụ án về mua bán người nhằm răn đe tội phạm và tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa chung trong nhân dân.

Phối hợp tổ chức thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn huyện (từ ngày 01/6 đến ngày 30/11/2020); kịp thời trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người, lừa đảo hôn nhân xuyên quốc gia, mua bán nội tạng, tập trung xác minh, xác định, giải cứu và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

(2) Phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai tốt việc thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người; rà soát, đề xuất đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, nhất là liên quan tới công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Phối hợp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn, đối tượng; nhất là, tập trung tuyên truyền vào các đối tượng là phụ nữ, gia đình nghèo, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, người kết hôn có yếu tố nước ngoài...

Phối hợp với các ban, ngành liên quan nghiên cứu, tổ chức tọa đàm, hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm mua bán người, tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm mua bán người như: Di cư trái phép ra nước ngoài, môi giới hôn nhân, hoạt động cho, nhận con nuôi, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, hiến tạng...

(3) Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện chỉ đạo, triển khai, phối hợp các bộ phận truyền thông trên địa bàn huyện đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào định hướng tuyên truyền thường xuyên, định kỳ. Phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người đến từng địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học...; chú ý nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể; tập trung tuyên truyền về các dấu hiệu nhận biết, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và cách thức phòng, chống tội phạm mua bán người nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Xây dựng chương trình, chuyên mục, tăng thời lượng, tầng suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống mua bán người; hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020; tuyên truyền về đường dây nóng phòng, chống mua bán người, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý) cho nhân dân biết, có thể liên hệ khi cần hỗ trợ, giúp đỡ.

(4) Hội Liên hiệp phụ nữ huyện chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020, với nội dung tuyên truyền phù hợp đối tượng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Khảo sát, đánh giá, xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình phòng ngừa mua bán người hoạt động hiệu quả, thiết thực và có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về.

(5) Phòng Văn xã chủ trì thực hiện công tác hướng dẫn, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về (nếu có). Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá mô hình hỗ trợ nạn nhân hoạt động hiệu quả, tổ chức trao đổi kinh nghiệm về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân.

(6) Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện và UBND các xã, theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch, chương trình, cụ thể hóa tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020 theo kế hoạch của BCĐ huyện triển khai; tăng cường tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người; khắc phục các nguyên nhân, xóa bỏ điều kiện phát sinh tội phạm, phát huy tinh thần tự giác, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, nâng cao hiệu quả các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng.

UBND xã trực tiếp chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Đồng thời, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và xác định trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả thực hiện công tác phòng, chống mua bán người.

BCĐ huyện giao trách nhiệm Công an huyện (cơ quan Thường trực BCĐ huyện) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về./.

                                                                                                 KỲ DANH

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 2113
  • Trong tuần: 41 389
  • Tháng hiện tại: 144 127
  • Tổng lượt truy cập: 1665038
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang